Vol. 53 No. 2 (2015)

Published: 22-04-2015

Articles

 • Biokeys – an integrated system for working with database and polyclave identification keys of various taxonomic levels
  Nguyen Van Sinh
  127-138

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/53/2/3684
 • Sự phân bố và đặc tính xúc tác của β-1,3-glucanase ở động vật biển không xương sống Việt Nam
  Huỳnh Hoàng Như Khánh, Cao Thi Thúy Hằng, Phạm Đức Thịnh, Bùi Minh Lý, Lê Quang Huấn, Ngô Thị Duy Ngọc, Phan Thị Hoài Trinh, Võ Thị Diệu Trang, Lê Thị Hoa
  139

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/53/2/3811
 • TẠO ADENOVIRUS TÁI TỔ HỢP MANG ĐOẠN GEN chIL-6
  Vũ Thị Thu Huyền, Lê Hồng Minh, Nguyễn Thị Kim Cúc, Vũ Thị Quyên, Nguyễn Mai Anh, Lê Thanh Hòa, Phạm Việt Cường
  147

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/53/2/4079
 • NGHIÊN CỨU QUẦN XÃ VI KHUẨN TRONG NEM CHUA BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO NUÔI CẤY
  Nguyễn Thị Lâm Đoàn, Van Hoorde Koenraad, Cnockaert Margo, Lê Thanh Bình, Vandamme Peter
  157

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/53/2/5005
 • Đa dạng nguồn gen di truyền và cấu trúc quần thể Thông lá dẹt (Pinus krempfii Lecomte) ở Tây Nguyên - loài đặc hữu của Việt Nam bằng chỉ thị ISSR
  Trần Thị Liễu, Vũ Thị Thu Hiền, Nguyễn Tiến Hiệp, Đinh Thị Phòng
  169

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/53/2/4217
 • XỬ LÝ KỴ KHÍ DỊCH THẢI ĐEN TRONG SẢN XUẤT TINH BỘT SẮN THU HỒI KHÍ MÊ-TAN
  Nguyễn Xuân Dũng, Đặng Ngọc Phượng, Ngô Kim Chi
  180

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/53/2/4066
 • STUDYING REACTIVITY RATIOS AND PHYSICAL PROPERTIES OF METHACRYLIC ACID - ETHYL ACRYLATE COPOLYMER
  Tran Vu Thang, Pham Thi Thu Ha, Nguyen Van Khoi, Nguyen Van Manh, Pham Thi Thu Trang
  187

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/53/2/4002
 • ESTIMATING THE SAMPLING FREQUENCY AND ACCURACY OF SEDIMENT FLUX IN A LARGE ASIAN RIVER: THE RED RIVER SYSTEM (CHINA/VIETNAM)
  Dang Thi Ha, Alexandar Coynel
  194

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/53/2/4050
 • Antimicrobial compounds from Rhizophora stylosa
  Phan Thi Thanh Huong, Nguyen Van Thanh, Chau Ngoc Diep, Nguyen Phuong Thao, Nguyen The Cuong, Nguyen Xuan Cuong, Nguyen Hoai Nam, Chau Van Minh
  205-210

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/53/2/5065
 • THE QUANTUM DOTS SOLAR CELLS BASED-ON DIFFERENT COUNTER ELECTRODES
  Ha Thanh Tung, Nguyen Thanh Nguyen
  211

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/53/2/4055
 • NGHIÊN CỨU HÌNH THÁI, CẤU TRÚC CỦA MÀNG THỤ ĐỘNG Cr3+ TRÊN LỚP MẠ KẼM
  Nguyễn Thị Thanh Hương, Lê Bá Thắng, Trương Thị Nam, Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Văn Khương, Lê Đức Bảo
  221

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/53/2/4057
 • ACOUSTIC SONICATION EFFECTS ON SEWAGE SLUDGE DISINTEGRATION
  Le Ngoc Tuan, Carine JULCOUR-LEBIGUE, Henri DELMAS
  231

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/53/2/4064
 • ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN MỜ TRONG BÀI TOÁN ROBOT BÁM QUỸ ĐẠO
  Mạc Thị Thoa, Vũ Văn Thích, Trần Đức Trung
  244

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/53/2/4149
 • XÁC ĐỊNH ĐẶC TRƯNG ĐÀN HỒI CỦA TẤM VÀ ỐNG VẬT LIỆU CẤU TRÚC NA NÔ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN NGUYÊN TỬ
  Nguyễn Danh Trường, Lê Minh Quý
  254

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/53/2/4106