Vol. 53 No. 4 (2015)

Published: 15-08-2015

Articles

 • Screening, identification and bioactive properites of Bacillus spp. isolated from shrimp ponds of Quang Tri province
  Nguyen Thi Kim Cuc, Pham Viet Cuong
  397-406

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/53/4/5471
 • Proteomic analysis of liver on high fat diet mice treated with Toona Sinesis (Meliaceae) leaf extract
  Ta Ngoc Ly, Chang Sue Joan
  518-531

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/53/4/4203
 • Study on influencing factors of residents travel mode choice for Ho Chi Minh city
  Anh Tuan Nguyen, WenHui Zhou, JianJun Yu
  504-517

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/53/4/4211
 • ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG SUẤT NGUỒN LASER ĐẾN ĐỘ ĐỒNG ĐỀU CHIỀU DẦY CHI TIẾT THÀNH MỎNG CHẾ TẠO BỞI CÔNG NGHỆ TẠO HÌNH BẰNG TIA LASER
  Đoàn Tất Khoa, Hồ Việt Hải
  493

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/53/4/4583
 • A summary of biodiesel production over as-prepared catalyst transformed from cost-effective clays
  Dang Tan Hiep, Nguyen Thi Huyen Trang, Bing-Hung Chen
  487-492

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/53/4/4191
 • THE EFFECTS OF DRYING TEMPERATURE ON THE STRUCTURE AND CORROSION RESISTANCE OF Cr3+-BASED CONVERSION COATINGS ON ZINC-COATED STEEL SURFACE
  Hoang Thi Huong Thuy, Le Ba Thang, Truong Thi Nam, Nguyen Thi Thanh Huong, Vuong Truong Son
  479

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/53/4/4315
 • NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ FLO CỦA HYDROXYAPATIT PHA TẠP MAGIE
  Nguyễn Thu Phương, Võ Thị Hạnh, Đỗ Thị Hải, Lê Thị Duyên, Phạm Thị Năm, Đinh Thị Mai Thanh
  469

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/53/4/3825
 • NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ KHẢO SÁT HIỆU ỨNG KÍCH KHÁNG BỆNH GAN THẬN MỦ TRÊN CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) CỦA OLIGOCHITOSAN VÀ OLIGOβ-GLUCAN
  Nguyễn Ngọc Duy, Đặng Văn Phú, Lê Anh Quốc, Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Quốc Hiến, Phạm Đình Dũng, Phạm Duy Hải, Nguyễn Văn Nguyện
  457

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/53/4/4642
 • ĐỘ BỀN DAI TÁCH LỚP VÀ TÍNH CHẤT CƠ HỌC CỦA VẬT LIỆU POLYME COMPOZIT TRÊN CƠ SỞ NHỰA EPOXY/LACCOL, GIA CƯỜNG VẢI THỦY TINH, ĐÓNG RẮN BẰNG XYANETYLDIETYLENTRIAMIN
  Đặng Hữu Trung, Trần Hải Ninh, Trần Vĩnh Diệu, Đoàn Thị Yến Oanh
  447

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/53/4/5151
 • OPTIMIZATION OF SOME TECHNOLOGICAL PARAMETERS FOR FRESH CHILLI PRESERVATION BY CONTROLLED ATMOSPHERE METHOD
  Pham Anh Tuan, Le Thi Mai
  441

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/53/4/4017
 • A STUDY ON THE SYNTHESIS OF MgAl2O4 SPINEL BY STARCH ASSISTED SOL-GEL PROCESS
  Tran Ngoc Tuyen, Nguyen Duc Vu Quyen, Tran Minh Ngoc, Dang Xuan Tin, Ho Van Minh Hai
  433

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/53/4/5777
 • NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ KHÁNG VI KHUẨN STAPHYLOCOCCUS AUREUS KHI SỬ DỤNG KẾT HỢP CÁC LOẠI TINH DẦU VIỆT NAM
  Vũ Thu Trang, Nguyễn Thị Hoa
  417

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/53/4/4181
 • Nghiên cứu sinh tổng hợp poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) (PHBV) của chủng vi khuẩn MT33 phân lập từ nước thải
  Trần Hữu Phong, Bùi Thị Thanh Nga, Phan Duệ Thanh, Đoàn Văn Thược
  407

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/53/4/5002
 • ESTABLISHING FORMULAS FOR DESIGN OF ROOTS PUMP GEOMETRICAL PARAMETERS WITH GIVEN SPECIFIC FLOW RATE
  Nguyen Hong Thai, Nguyen Thanh Trung
  533

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/53/4/3908