Vol. 48 No. 6 (2010)

Published: 26-06-2012

Articles

 • A NOISED MODEL AND ITS APPLICATION FOR DETECTING IMAGE MATERIALS
  Đỗ Năng Toàn, Lê Thị Kim Nga, Nguyễn Thị Hồng Minh

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/48/6/1204
 • THE WATER LEVEL CONTROL USING HEDGE ALGEBRAS
  Vũ Chấn Hưng, Hoàng Văn Tuấn, Đặng Thành Phu, Nguyễn Duy Minh

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/48/6/1205
 • OPTIMAL DESIGN OF THERMO-OPTIC DEVICES ON THE SILICON-ON-INSULATOR PLATFORM
  Le Trung Thanh

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/48/6/1206
 • GMAS-1DMCSP: GENETIC MULTI-AGENT SYSTEM FOR SOLVING ONE-DIMENSIONAL CUTTING STOCK PROBLEM WITH MULTIPLE STOCK SIZES
  Phan Thị Hoài Phương, Lương Chi Mai

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/48/6/1207