Vol. 52 No. 6 (2014)

Published: 30-12-2014

Articles

 • NHÓM QUAN HỆ LOGIC MỜ PHỤ THUỘC THỜI GIAN TRONG MÔ HÌNH CHUỖI THỜI GIAN MỜ
  Nguyễn Công Điều
  659-672

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/6/3740
 • On the synchronization of heterogeneous phase oscillator networks
  Nguyen Dinh Hoa
  673-683

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/6/3423
 • Tối ưu hóa hệ mờ-noron trong điều khiển Robot
  Phan Bùi Khôi, Nguyễn Văn Toản
  685-699

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/6/3633
 • Numerical calculations and analyses in diagonal type MHD generator
  Le Chi Kien
  701-710

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/6/2603
 • CLONING AND EXPRESSION OF FUSION PROTEIN GLUTATHION S TRANSFERASE-STREPTAVIDIN ON Bacillus subtilis SPORES AND EVALUATION OF ITS SPECIFIC BINDING WITH BIOTINYLATED ANTIBODY CETUXIMAB
  Bùi Thu Thuỷ, Phan Huong Trang, Nguyen Trang Hieu, Tran Thi My, Phan Tuan Nghia, Nguyen Thi Van Anh
  711-720

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/6/3481
 • NGHIÊN CỨU CẢI BIẾN CHỦNG AGROBACTERIUM TUMEFACIENS NÂNG CAO KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP COENZYME Q10
  Nguyễn Việt Phương, Trương Quốc Phong, Đặng Thị Thu
  721-734

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/6/3744
 • Nghiên cứu chế tạo phân bón nhả chậm trên cơ sở khoáng sét và tinh bột biến tính
  Nguyễn Văn Mạnh, Lê Bảo Trung, Nguyễn Việt Huy, Đào Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Văn Khôi, Trần Vũ Thắng, Nguyễn Văn Mạnh
  735-742

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/6/3996
 • Effect of different types of liquid natural rubbers on the modification of DGEBA-based epoxy resin
  Pham Huu Ly, Do Bich Thanh, Pham Tung Son, Le Duc Giang
  743-754

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/6/4201
 • NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VÀ ĐẶC TRƯNG HỆ XÚC TÁC HYDROTALCITE HAI THÀNH PHẦN Mg-Al CHO PHẢN ỨNG DECACBOXYL HÓA DẦU DỪA THU HYDROCACBON
  Nguyễn Khánh Diệu Hồng, Hoàng Ngọc Dũng
  755-764

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/6/3636
 • Impedimetric immunosensor for atrazine detection based on polypyrrole nanowires
  Nguyen Van Anh, Nguyen Van Quan, Nguyen Hai Binh, Nguyen Le Huy, Le Trong Huyen, Tran Dai Lam
  777-785

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/6/3595
 • High-molecular weight cellulose ether influence on the adhesive properties of fresh mortars
  Le Thanh Hai, Phan Van Tien
  787-793

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/6/3556
 • BUILDING AN IN-HOUSE MATLAB-BASED SOFTWARE FOR GRAPHICAL ANALYSIS OF FTICR MS DATA OF RIVER WATER
  Nguyen Dac Thanh, Nguyen Thi Hong Nhung, Akio Miyazato, Ngo Van Quang, Nguyen Quang Tam, Nguyen Tien Tai
  795

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/6/3854
 • GIẢM GAI ĐIỆN ÁP TRÊN THANH CÁI DC VÀ TĂNG HỆ SỐ TĂNG ÁP TRONG BIẾN TẦN MÁY BIẾN ÁP NGUỒN-Z
  Nguyễn Minh Khai, Phan Quốc Dũng, Nguyễn Văn Nhờ, Hồ Đắc Lộc
  803-814

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/6/3071