Vol. 14 No. 2 (1998)

Published: 30-06-2016

Computer Science

 • On the computational algorithm related to antikeys
  Vũ Đức Thi
  1-7

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/14/2/7892
 • Counter - propagation network for character recognition
  Trần Ngọc Hà, Nguyễn Thanh Thủy
  13-18

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/14/2/7894
 • Về ước lượng Bayes của tham ẩn hỗn hợp trong mô hình hồi quy phi tuyến nhiều chiều
  Ung Ngọc Quang
  19-29

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/14/2/7895
 • Recognizing some geometrical objects from a discrete set of polygons
  Ngô Hoàng Huy, Ngô Quốc Tạo
  33-41

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/14/2/7897
 • Các cơ chế chuẩn đoán virus tin học thông minh dựa trên tri thức
  Nguyễn Thanh Thủy, Trương Minh Nhật Quang
  42-52

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/14/2/7898
 • Lý thuyết điểm bất động trong cơ sở dữ liệu suy dẫn
  Lê Mạnh Thạnh
  53-60

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/14/2/7899

Cybernetics

 • Điểu khiển mờ thích nghi các hệ thống phi tuyến thời gian rời rạc
  Chu Văn Hỷ
  8-12

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/14/2/7893
 • Điều khiển tối ưu phi tuyến sử dụng mạng nơron
  Vũ Như Lân
  30-32

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/14/2/7896