Vol. 13 No. 1 (1997)

Published: 30-06-2016

Computer Science

 • Scada-net mạng thông tin dữ liệu thời gian thực
  Phí Mạnh Lợi
  1--5

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/13/1/7977
 • An iterative method for solution of nonlinear operator equation
  Nguyễn Bường
  6--10

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/13/1/7978
 • On the nonkeys
  Vũ Đức Thi
  11-15

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/13/1/7979
 • Xây dựng hàm đo trên đại số gia tử và ứng dụng trong lập luận ngôn ngữ
  Trần Đình Khang
  16--30

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/13/1/7980
 • Tìm kiếm trong hệ cơ sở dữ liệu tên họ latin
  Phương Minh Nam
  31--41

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/13/1/7981
 • Đề nghị một phương pháp xây dựng phần mềm dạy học
  Đỗ Văn Thành, Ngô Ánh Tuyết
  42--52

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/13/1/7982
 • Some computational problems related to normal forms
  Vũ Đức Thi
  53--65

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/13/1/7983
 • Về sai số của mô hình mờ
  Nguyễn Cát Hồ, Trần Thái Sơn
  66--72

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/13/1/7984