Vol. 24 No. 3 (2008)

Published: 05-05-2012

Computer Science

Cybernetics

 • Một phương pháp điều khiển ổn định BIBS thích nghị hệ song tuyến (bilinear) và ứng dụng vào điều khiển hệ các khớp nối cơ khí mềm
  Nguyễn Doãn Phước
  229-235

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/24/3/622
 • Robust sliding mode control of manipulator using neural network
  Phạm Thượng Cát, Nguyễn Trần Hiệp
  236-246

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/24/3/616
 • Giám sát và Điều khiển từ xa hoạt động của vi kẹp sử dụng vi điều khiển và thị giác máy tính
  Nguyễn Vinh Quang, Chử Đức Trình, Trần Quang Vinh
  247-255

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/24/3/623
 • Ước lượng các tham số ổn định và điều khiển của máy bay từ dữ liệu bay thử nghiệm
  Ngô Đình Trí, Lê Thị Minh Nghĩa
  256-268

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/24/3/625
 • Về một thuật toán điều khiển trượt rô bốt dư dẫn động
  Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Quang Hoàng, Lê Đức Đạt, Trần Hoàng Nam
  269-280

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/24/3/621