Vol. 11 No. 3 (1995)

Published: 30-06-2016

Computer Science

 • Ứng dụng phương pháp thành phần đối xứng trong nghiên cứu các hệ hai kênh
  Nguyễn Văn Châu
  1--6

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/11/3/8147
 • Xây dựng một thủ tục truyền số liệu song công
  Nguyễn Hải Châu
  7--14

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/11/3/8148
 • Fuzzy logic, deductive rules of inference and linguistic reasoning on knowledge base
  Nguyễn Cát Hồ
  24--40

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/11/3/8150
 • Thiết kế và cài đặt hệ nén dữ liệu thông minh IDCS
  Nguyễn Thanh Thủy
  41--47

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/11/3/8151
 • Cài đặt các thuật toán bảo đảm tính nhất quán dữ liệu cho mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ
  Phạm Quang Trung, Nguyễn Xuân Huy
  48--55

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/11/3/8152
 • Mô hình mật độ vỏ trái đất lãnh thổ Việt Nam
  Cao Đình Triều
  56--64

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/11/3/8153

Cybernetics

 • Thuật toán giải bài toán điều khiển tối ưu với rang buộc dạng Alternative
  Vũ Thanh Hà
  15--23

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/11/3/8149