Vol. 11 No. 2 (1995)

Published: 13-04-2016

Computer Science

 • Accelerated method for solving grid equations II (3 – D case)
  Dang Quang A

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/11/2/8130
 • Ngữ nghĩa của dữ liệu trong cơ sở dữ liệu với thông tin không đầy đủ
  Nguyễn Cát Hồ, Lê Thế Thăng

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/11/2/8131
 • Sử dụng hệ cappa cho việc xây dựng kế hoạch phát triển nông nghiệp Việt Nam
  Hoàng Trung Lập

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/11/2/8133
 • On the method of state invariance
  Nguyen Canh Toan, Do Van Lap

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/11/2/8134

Cybernetics

 • Lọc và nhận dạng thích nghi trong bài toán điều khiển hệ ngẫu nhiên
  Vũ Như Lân, Vũ Chấn Hưng, Hoàng Hồng Sơn

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/11/2/8132