Vol. 14 No. 1 (1998)

Published: 30-06-2016

Computer Science

 • Some problems on the functional dependency related to armstrong relations in the relational datamodel.
  Vu Duc Thi
  1-8

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/14/1/7876
 • MMM-CADIAG: A mini modified CADIAG with mobius transform
  Nguyễn Hoàng Phương
  9-18

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/14/1/7877
 • Analyses of robust stablity of imc control systems
  Vu Ngoc Phan
  19-25

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/14/1/7878
 • The backpropagation neural network for modelling
  Trần Ngọc Hà, Nguyễn Thanh Thủy
  26-33

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/14/1/7879
 • A modification of tuy's algorithm for canonical dc programming problem
  Nguyen Trong Toan
  34-39

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/14/1/7880
 • Một mở rộng bài toán "chiếc túi"
  Trần Xuân Sinh
  45-51

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/14/1/7882
 • Một phương pháp xây dựng quan hệ thông tin không gian trong hệ thông tin địa lý véc tơ phân cấp
  Lê Quốc Hưng
  52-58

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/14/1/7883

Cybernetics