Vol. 28 No. 3 (2012)

Published: 28-12-2012

Cybernetics

 • Smoke detection in video based on motion and contrast
  Rihard Bogush
  195-205

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/28/3/880
 • A normal - hidden markov model model in forecasting stock index
  Lục Trí Tuyên, Nguyễn Văn Hùng, Thạch Thị Ninh, Phạm Quốc Vương, Nguyễn Minh Đức, Đào Xuân Kỳ
  206-216

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/28/3/627

Computer Science

 • Research on compression image in LCD to improve image quality.
  Nguyễn Hữu Tài, Nguyễn Thị Hoàng - Lan
  217-233

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/28/3/768
 • Optimizing occupied memory of embedded software in the design phase
  Phạm Văn Hưởng, Nguyễn Ngọc Bình, Phạm Ngọc Thanh
  234-244

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/28/3/895
 • G-ODE, an extension of the apache ODE for grid services
  Binh Thanh Nguyen, Duc Huu Nguyen, Thuy Thanh Nguyen
  245-259

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/28/3/1255
 • Hedge algebraic approach in construction the language scale for assessment.
  Trần Thái Sơn, Nguyễn Cát Hồ
  260-273

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/28/3/1266
 • Some operations on type-2 intuitionistic fuzzy sets.
  Bùi Công Cường, Tống Hòang Anh, Bùi Dương Hải
  274-283

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/28/3/2607
 • Fuzzy object-oriented databases model with hedge algebra based semantics.
  Nguyễn Công Hào, Trương Thị Mỹ Lê
  284-296

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/28/3/2608
 • Table of Contents
  - -

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/28/3/2617