Vol. 11 No. 4 (1995)

Published: 30-06-2016

Computer Science

 • On monotone ill-posed problems in Hilbert spaces
  Nguyễn Bường
  1--11

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/11/4/8155
 • Ứng dụng cơ sở dữ liệu phân tán vào quản lí và kiểm soát hệ thống điện quốc gia
  Nguyễn Nam Hải, Phí Mạnh Lợi
  15--25

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/11/4/8157
 • On the equivalent descriptions of family of functional dependencies in the relational data model
  Vũ Đức Thi
  35--45

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/11/4/8159
 • Some problems related to primitive maximal dependencies
  Vũ Đức Thi
  46--52

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/11/4/8160
 • Về ước lượng Bayes của phương sai trong mô hình thống kês
  Ung Ngọc Quang
  53--63

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/11/4/8161

Cybernetics

 • A kind of self-tuning pid controller
  Lê Bá Dũng
  12--14

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/11/4/8156
 • Điều khiển bền vững tối ưu bình phương với phản hồi đầu ra
  Chu Văn Hỷ
  26--34

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/11/4/8158