Vol. 14 No. 3 (1998)

Published: 30-06-2016

Computer Science

 • Tổng quan về điều khiển mờ
  Lê Bá Dũng, Nguyễn Việt Hương
  5--17

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/14/3/7922
 • Some combinatorial algorithms connecting hypergraphs
  Vũ Đức Thi
  18--22

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/14/3/7928
 • Kết hợp các phép toán hình thái học và làm mánh để nâng cao chất lượng ảnh đường nét
  Đỗ Năng Toàn, Ngô Quốc Tạo
  23--29

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/14/3/7925
 • On liskovets approach for nonlinear ill-posed problems under arbitrarily perturbative operators
  Nguyễn Bường
  30--34

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/14/3/7929
 • Ứng dụng đại số gia tử đốl sánh các giá trị ngôn ngữ
  Trần Đình Khang
  35--41

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/14/3/7930
 • Structure of multivalued dependencies in relation scheme
  Hồ Thuần, Lê Văn Bào, Hồ Cẩm Hà
  42--44

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/14/3/7931
 • Mô hình cơ sở dữ liệu dạng khối
  Nguyễn Xuân Huy, Trịnh Đình Thắng
  52--60

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/14/3/7933

Cybernetics

 • A common H∞-optimal controller for a collection of MIMO plants
  Vũ Ngọc Phàn
  1--4

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/14/3/7921
 • Mạng nơ ron truyền thẳng cho điều khiển thích nghi các hệ thống phi tuyến
  Chu Văn Hỷ
  45--51

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/14/3/7932
 • Mô phỏng một hệ động học phi tuyến, không dừng chịu tác động của nhiễu
  Phan Văn Từ
  61--64

  DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/14/3/7934