Vol 54, No 1 (2016)

Table of Contents

Articles

HEDGE ALGEBRAS, THE SEMANTICS OF VAGUE LINGUISTIC INFORMATION AND APPLICATION PROSPECTIVE PDF
Nguyen Cat Ho, Tran Thai Son, Vu Nhu Lan 1
NÂNG CAO KHẢ NĂNG TẠO SULFIDE CỦA HỖN HỢP CHỦNG VI KHUẨN KHỬ SUNFATE THU ĐƯỢC TỪ NƯỚC THẢI Ô NHIỄM CHÌ
Kiều Thị Quỳnh Hoa, Nguyễn Thị Yên, Đặng Thị Yến, Nguyễn Thanh Bình, Vương Thị Nga 27
TÁC DỤNG BẢO VỆ GAN CỦA RỄ CÂY XÁO TAM PHÂN (PARAMIGNYA TRIMERA) TRÊN MÔ HÌNH CHUỘT BỊ GÂY TỔN THƯƠNG GAN BẰNG PARACETAMOL
Nguyễn Mạnh Cường, Trần Thu Hường, Phạm Ngọc Khanh, Ninh Thế Sơn, Nguyễn Thị Cúc, Đỗ Thị Thảo 37
NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO OLIGOCHITOSAN BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHIẾU XẠ GAMMA Co-60 DUNG DỊCH CHITOSAN-H2O2 VÀ KHẢO SÁT HIỆU ỨNG CHỐNG OXI HÓA
Nguyễn Quốc Hiến, Đặng Xuân Dự, Đặng Văn Phú, Lê Anh Quốc, Phạm Đình Dũng, Nguyễn Ngọc Duy 46
APPLICATION OF ECHO STATE NETWORK FOR THE FORECAST OF AIR QUALITY PDF
Mac Duy Hung, Nghiem Trung Dung 54
EXECUTIVE STUDY OF HYDROSTATIC PRESSURE EFFECTS ON SLUDGE PRETREATMENT BY SONICATION PDF
Le Ngoc Tuan, Carine JULCOUR-LEBIGUE, Henri DELMAS 64
PHOTOTHERMAL EFFECT OF GOLD NANOSHELLS IN TISSUE
Vũ Thị Thùy Dương, Trịnh Thị Thương, Vũ Dương, Nguyễn Thị Thùy, Nghiêm Thị Hà Liên, Đỗ Quang Hòa, Trần Hồng Nhung 74
NGHIÊN CỨU NHIỄU LOẠN TẦNG ĐIỆN LY TỨC THỜI BẰNG MÁY THU TÍN HIỆU TẦN SỐ RẤT THẤP TẠI NHA TRANG PDF
Vinh Hao, Ngo van Tam, Tong van Tuat 82
IMPROVEMENT OF CO2 PURIFYING SYSTEM BY PHOTOCATALYST FOR APPLICATION IN MICROALGAE CULTURE TECHNOLOGY PDF
Doan Thi Oanh, Quach Thi Hoang Yen, Nguyen Thi Toan, Nguyen Quoc Trung, Tran Quế Chi, Nguyen Hong Chuyen, Tran Thi Minh Nguyet, Bui Thi Kim Anh, Dang Dinh Kim 92
STUDY OF EFFECT OF FRICTION STIR WELDING PARAMETERS ON IMPACT ENERGY OF AA7075-T6 PDF PDF
Duong Dinh Hao, Tran Hung Tra, Vu Cong Hoa 99
A HAIR AND HAIR VORTEX SIMULATION TECHNIQUE BASED ON VECTOR FIELDS ON A MANIFOLD PDF
Nguyen Van Huan 109
ONE STEP SYNTHESIS OF WATER-DISPERSIBLE CoFe2O4 MAGNETIC NANOPARTICLES USING TRIETHYLENETETRAMINE AS SOLVENT AND STABILISING LIGAND PDF
Kieu T. B. Ngoc, Pham V. Luyen, Nguyen C. Khang, Pham H. Nam, Do H. Manh, Pham V. Vinh, Pham V. Hung, Le T. Lu 123
PENETRATION RATE PREDICTION FOR PERCUSSIVE DRILLING WITH ROTARY IN VERY HARD ROCK PDF
Nguyen Van Hung, Laurent gerbaud, Raphael Souchal, Christophe Urbanczyk, C. Fouchard 133
CALCULATION OF PAVEMENT PERMANENT DEFORMATION USING PERZYNA’S ELASTO-VISCOPLASTIC MODEL PDF
Nguyen Huynh Tan Tai 150


Published by Vietnam Academy of Science and Technology