Đặc điểm trầm tích nguồn gốc sông và hệ thống dòng chảy trong Kainozoi vùng Trung Hà (Việt Trì)

Phạm Đình Thọ, Nguyễn Địch Dỹ, Đặng Văn Bát, Nguyễn Anh Tuấn
Author affiliations

Authors

  • Phạm Đình Thọ
  • Nguyễn Địch Dỹ
  • Đặng Văn Bát
  • Nguyễn Anh Tuấn

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/2/9678

Abstract

Features of alluvial sediments and ancient  river-beds in Cenozoic at the Trung Ha - Viet Tri confluence ...

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Thọ, P. Đình, Dỹ, N. Địch, Bát, Đặng V., & Tuấn, N. A. (2009). Đặc điểm trầm tích nguồn gốc sông và hệ thống dòng chảy trong Kainozoi vùng Trung Hà (Việt Trì). Vietnam Journal of Earth Sciences, 31(2), 123–130. https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/2/9678

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>