BƯỚC ĐẦU XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC SÔNG HỒNG

Authors

  • Nguyễn Thị Bích Ngọc Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Lê Thị Phương Quỳnh Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt nam
  • Nguyễn Thị Mai Hương Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt nam
  • Nguyễn Bích Thủy Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt nam
  • Vũ Duy An Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt nam
  • Dương Thị Thủy Viện Công nghệ môi trường Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt nam
  • Hồ Tú Cường Viện Công nghệ môi trường Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt nam
  • Trần Thị Bích Nga Cục Khí tượng thuỷ văn và Biến đổi khí hậu

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-708X/53/1/3938

Keywords:

pollution, water quality, heavy metals, Red river

Abstract

Environment quality, especially aquatic environment is increasingly being interested. TThis paper presents the initial results of the monthly observations for the period from January 2012 to December 2012 on some heavy metal contents in the Red River system at the four hydrological stations in Ha Noi, Hoa Binh, Vu Quang and Yen Bai. The monitoring results showed that heavy metal concentrations in the Red River water varied in a high range: Cu: 10 – 80 mg/l; Zn: 2 – 88 mg/l; Cr: 0,2 – 5,1 mg/l; Pb: 2  - 107 mg/l; Cd: : 2 – 12 mg/l; Mn: 2 - 35 mg/l; Fe: 160 – 950 mg/l. Most of the mean values of heavy metal contents at the four monitoring sites were lower than the ones of  the Vietnamese standard limits for surface water quality, QCVN 08:2008/BTNMT. However, at several time during the observation period, the contents of some heavy metals such as Fe, Cd and Pb exceeded the Vietnamese standard limits. The results shows that the water quality of the Red River needs more be frequently and systhematically observed

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Nguyễn Thị Bích Ngọc, Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Nghiên cứu viên

Lê Thị Phương Quỳnh, Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt nam

Nghiên cứu viên, Hóa môi trường

Nguyễn Thị Mai Hương, Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt nam

Nghiên cứu viên

Nguyễn Bích Thủy, Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt nam

Nghiên cứu viên

Vũ Duy An, Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt nam

Nghiên cứu viên

Dương Thị Thủy, Viện Công nghệ môi trường Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt nam

Nghiên cứu viên

Hồ Tú Cường, Viện Công nghệ môi trường Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt nam

Nghiên cứu viên

Trần Thị Bích Nga, Cục Khí tượng thuỷ văn và Biến đổi khí hậu

Nghiên cứu viên

Published

27-02-2015

How to Cite

[1]
N. T. B. Ngọc, “BƯỚC ĐẦU XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC SÔNG HỒNG”, Vietnam J. Sci. Technol., vol. 53, no. 1, p. 64, Feb. 2015.

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)