Đặc điểm thành phần, nguồn gốc và điều kiện thành tạo của các xâm nhập Gabroid Đồi Chân, Cao Trỉ trên cơ sở tài liệu mới

Bùi Ấn Niên, Hoàng Hữu Thành
Author affiliations

Authors

  • Bùi Ấn Niên
  • Hoàng Hữu Thành

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/1/9672

Abstract

Characteristic on composition, origin and forming condations of the mafic intrusive of Doi Chan, Cao Tri mafic intrusive massive base on new data ...

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Niên, B. Ấn, & Thành, H. H. (2009). Đặc điểm thành phần, nguồn gốc và điều kiện thành tạo của các xâm nhập Gabroid Đồi Chân, Cao Trỉ trên cơ sở tài liệu mới. Vietnam Journal of Earth Sciences, 31(1), 85–95. https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/1/9672

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>