Vol. 31 No. 1 (2009)

Published: 01-04-2009

Articles

 • Đặc điểm kiến trúc tạo núi nội mảng Kainozoi lãnh thổ Việt Nam
  Ngô Gia Thắng, Lê Duy Bách
  1-10

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/1/9661
 • Chu kỳ Milankovich trong các số liệu đo từ cảm địa tầng tại ranh giới trầm tích Permi - Trias Lũng Cẩm (Hà Giang)
  Lưu Thị Phương Lan, Brooks Ellwood, Nguyễn Thanh Dung
  11-16

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/1/9662
 • Tuổi đồng vị TIMS U-Pb Zircon của phức hệ Granit Biotit - Granat phức hệ Plei Manko ở địa khối nhô Kon Tum
  Bùi Minh Tâm, Nguyễn Thị Bích Thủy, Fukun Chen, Trịnh Xuân Hòa
  17-22

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/1/9663
 • Tuổi đồn vị U-PB Zircon trong Granit phức hệ Yê Yên Sun Tây Bắc Việt Nam và ý nghĩa của nó
  Phạm Trung Hiếu, Fukun Chen, Lê Thanh Mẽ, Vũ Lê Tú, Nguyễn Thị Bích Thủy
  23-29

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/1/9664
 • Xác định cơ cấu chấn tiêu động đất từ băng ghi động đất của một trạm ba thành phần
  Trần Thị Mỹ Thành, Nguyễn Lê Minh
  30-34

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/1/9666
 • Tách các nhóm tiền chấn, dư chấn từ danh mục động đất khu vực Đông Nam Á (chu kỳ 1278-2008) bằng phương pháp cửa sổ không gian - thời gian
  Ngô Thị Lư, Trần Việt Phương
  35-43

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/1/9667
 • Hoạt động động đất vùng Nam Trung Bộ, Nam Bộ và lân cận
  Lê Tử Sơn, Nguyễn Đình Xuyên
  44-52

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/1/9668
 • Đặc điểm trầm tích Đệ tam trũng Đồng Giao
  Nguyễn Xuân Huyên, Phan Đông Pha, Trần Thanh Sơn, Vũ Thị Thu Hoài
  53-61

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/1/9669
 • Trầm tích Mio-Pliocen - Một phát hiện mới trong đới đứt gãy Lai Châu - Điện Biên và ý nghĩa của nó
  Văn Đức Tùng, Trần Văn Thắng
  62-73

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/1/9670
 • Nguồn gốc Syenit Nephelin Đông Bắc Việt Nam
  Nguyễn Trung Chí, Nguyễn Thùy Dương
  73-84

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/1/9671
 • Đặc điểm thành phần, nguồn gốc và điều kiện thành tạo của các xâm nhập Gabroid Đồi Chân, Cao Trỉ trên cơ sở tài liệu mới
  Bùi Ấn Niên, Hoàng Hữu Thành
  85-95

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/1/9672
 • Tin Hội nghị: Hội nghị địa chất biển toàn quốc lần thứ nhất: "Địa chất biển Việt Nam và phát triển bền vững"
  Nguyễn Tứ Dần
  96

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/1/9673