Đặc điểm trầm tích Đệ tam trũng Đồng Giao

Nguyễn Xuân Huyên, Phan Đông Pha, Trần Thanh Sơn, Vũ Thị Thu Hoài
Author affiliations

Authors

  • Nguyễn Xuân Huyên
  • Phan Đông Pha
  • Trần Thanh Sơn
  • Vũ Thị Thu Hoài

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/1/9669

Abstract

Characteristics of Tertiary sediments from the Dong Giao depression ...

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Huyên, N. X., Pha, P. Đông, Sơn, T. T., & Hoài, V. T. T. (2009). Đặc điểm trầm tích Đệ tam trũng Đồng Giao. Vietnam Journal of Earth Sciences, 31(1), 53–61. https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/1/9669

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>