Đặc điểm môi trường tầm tích tầng mặt ven biển huyện Hải Hậu để quy hoạch nuôi trồng thủy sản

Nguyễn Quang Hưng, Trần Trọng Huệ, Nguyễn Xuân Huyên, Doãn Đình Lâm, Phan Đông Pha, Nguyễn Đức Rỡi, Nguyễn Chí Dũng
Author affiliations

Authors

  • Nguyễn Quang Hưng
  • Trần Trọng Huệ
  • Nguyễn Xuân Huyên
  • Doãn Đình Lâm
  • Phan Đông Pha
  • Nguyễn Đức Rỡi
  • Nguyễn Chí Dũng

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/2/11665

Abstract

Assessment of subaerial sediment environment for aquaculture planning in Hai Hau coastal zone

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

08-03-2018

How to Cite

Hưng, N. Q., Huệ, T. T., Huyên, N. X., Lâm, D. Đình, Pha, P. Đông, Rỡi, N. Đức, & Dũng, N. C. (2018). Đặc điểm môi trường tầm tích tầng mặt ven biển huyện Hải Hậu để quy hoạch nuôi trồng thủy sản. Vietnam Journal of Earth Sciences, 28(2), 226–232. https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/2/11665

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>