Đánh giá dự báo tai biến trượt lở sườn vùng Phong Châu - Chí Viễn (huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng)

Lê Đức An, Lại Huy Anh, Uông Đình Khanh, Võ Thịnh, Tống Phúc Tuấn, Nguyễn Ngọc Thanh
Author affiliations

Authors

  • Lê Đức An
  • Lại Huy Anh
  • Uông Đình Khanh
  • Võ Thịnh
  • Tống Phúc Tuấn
  • Nguyễn Ngọc Thanh

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/2/11516

Abstract

Estimation and prediction of landslide hazard in Phong Chau - Chi Vien region (Trung Khanh district, Cao Bang province)

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

An, L. Đức, Anh, L. H., Khanh, U. Đình, Thịnh, V., Tuấn, T. P., & Thanh, N. N. (2007). Đánh giá dự báo tai biến trượt lở sườn vùng Phong Châu - Chí Viễn (huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng). Vietnam Journal of Earth Sciences, 29(2), 97–103. https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/2/11516

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>