Đặc điểm tướng đá - cổ địa lý trong Pliocen Đệ Tứ tại thềm lục địa Việt Nam

Trần Nghi, Mai Thanh Tân, Doãn Đình Lâm, La Thế Phúc, Đinh Xuân Thành, Nguyễn Đình Nguyên
Author affiliations

Authors

  • Trần Nghi
  • Mai Thanh Tân
  • Doãn Đình Lâm
  • La Thế Phúc
  • Đinh Xuân Thành
  • Nguyễn Đình Nguyên

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/2/11319

Abstract

Pliocene-Quaternary Lithofacies - Palaeogeographical characteristics in shelf of Vietnam

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Nghi, T., Tân, M. T., Lâm, D. Đình, Phúc, L. T., Thành, Đinh X., & Nguyên, N. Đình. (2001). Đặc điểm tướng đá - cổ địa lý trong Pliocen Đệ Tứ tại thềm lục địa Việt Nam. Vietnam Journal of Earth Sciences, 23(2), 105–116. https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/2/11319

Issue

Section

Articles