Evolution of the coastal zone in Hai Hau district (Nam Dinh province) and nearest region over the last 100 years based on analysis topographic maps and multi-temporal remote sensing data

Pham Quang Son, Nguyen Duc Anh
Author affiliations

Authors

  • Pham Quang Son Viện Địa chất, Viện HLKH&CNVN
  • Nguyen Duc Anh Viện Địa chất, Viện HLKH&CNVN

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/38/1/7852

Abstract

Coastal zone of Nam Dinh province have terrain slow (elevation from 0.0m to 1.8m), it is located between the large estuaries of  Red river system such as Ba Lat, Lach Giang and Day estuaries. This area, beside large estuary is alluvialed thriving, while coast section of  the Hai Hau district with shoreline length is 29 km erosion serious and volatility because of different reasons. The content of this paper present result research, evaluation of shoreline evolutions of the Hai Hau region and nearest neighbour region base on the analysis of topographic maps, combine with multi-temporal Remote Sensing data and sources different document; introduction and overview of erosion and change in Hai Hau coastal region. This process has been going for more than 100 years, under the influence of natural factors and excavation activities.

References

Lương Tuấn Anh (chủ biên), 2013: Nghiên cứu tác động của việc sử dụng nước phía thượng lưu đến tài nguyên nước lưu vực sông Hồng. Báo cáo đề tài cấp Bộ TNMT, Viện Khoa học Khí tượng-Thủy văn và Môi trường, Hà Nội-2013. 169tr.

Nguyễn Văn Cư và nnk, 1990: Động lực vùng ven biển cửa sông Việt Nam. Phần nghiên cứu cửa sông. Báo cáo đề tài 48B-02-01. Chương trình nghiên cứu biển 48B-02 (1986-1990), Viện KHVN. Hà Nội-1991, 355tr.

Nguyễn Địch Dỹ và nnk, 2009: Nghiên cứu biến động cửa sông và môi trường trầm tích Holocen - hiện đại vùng ven bờ châu thổ sông Cửu Long, phục vụ phát triển bền vững kinh tế-xã hội. Báo cáo tổng kết đề tài KC.09.06/06-10. Bộ Khoa học và Công nghệ, Hà Nội.

Gérard Maire et Pham Quang Son, 1993: Aspects structureles de la dynamique fluviale du Fleuve Rouge (Song Hong) entre Son Tay et Ha Noi. L'Eau, la Terre et les Hommes. Presses Universitaires de Nancy, pp 329-336.

Giles Foody & Paul Curran, 1994: Environmental Remote Sensing from Regional to Global scales. John Wiley &  Sons Ltd. England.

Nguyễn Văn Hạnh, 2015. Đề xuất một số giải pháp ổn định bờ biển Nam Định. Hội thảo khoa học đề tài “Nghiên cứu, đánh giá và đề xuất một số giải pháp ổn định bờ biển Nam Định”. Sở KHCN tỉnh Nam Định, tháng 5/2015.

Michel GIRARD et autre, 1989: Télédétection appliquée. Zones tempérées et intertropicale. Masson. Paris -1989. 260pp.

Vũ Thị Thu Lan (chủ biên), 2015: Nghiên cứu đánh giá tác
động của hạn kinh tế-xã hội đến hạ du sông Hồng và đề xuất các giải pháp ứng phó. Tóm tắt báo cáo đề tài cấp nhà nước KC08.10/11-15. Viện Địa lý, Viện HLKH&CNVN, Hà Nội, 38tr.

Doãn Đình Lâm, 2002: Lịch sử tiến hoá trầm tích Holocen châu thổ sông Hồng. Luận án tiến sỹ Địa chất. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội, 152tr.

Vũ Văn Phái, Nguyễn Hoàn, Nguyễn Hiệu, 2002: Tiến hóa địa mạo vùng cửa sông Ba Lạt trong thời gian gần đây. Tạp chí Khoa học, ĐH Quốc gia Hà Nội. Số 2 (T.XVIII)/2002. Hà Nội, tr.44-53.

Trần Nghi và nnk, 2000: Tiến hoá trầm tích Kainozoi bồn trũng sông Hồng trong mối quan hệ với hoạt động kiến tạo. Tạp chí Các Khoa học về Trái Đất, T.22, 4, tr.290-305.

Phạm Quang Sơn, 2004: Diễn biến lòng dẫn hạ lưu sông Hồng trong 15 năm vận hành khai thác nhà máy thủy điện Hòa Bình. Tc. Các Khoa học về Trái Đất, T.26, 4, tr.520-531.

Phạm Quang Sơn và nnk, 2007: Diễn biến vùng ven biển các tỉnh Nam Định, Ninh Bình trước và sau khi có công trình thủy điện Hoà Bình qua phân tích thông tin viễn thám và GIS. Tc. Các Khoa học về Trái Đất, T.29, 3, tr.267-276.

Phạm Quang Sơn và nnk, 2011: Diễn biến vùng cửa sông ven biển Hải Phòng và những vấn đề khai thác trong bối cảnh biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Hội nghị KHCN Biển toàn quốc lần thứ 5. Phần báo cáo Địa lý - Địa chất và Địa vật lý biển. Quyển 3, tr.556-568.

Trần Đức Thạnh, 2008: Tác động của sóng, bão đối với các công trình bờ biển Bắc Bộ và giải pháp phòng tránh. Tc. Các Khoa học về Trái Đất, T.30, 4, tr.555-565.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

06-02-2016

How to Cite

Son, P. Q., & Anh, N. D. (2016). Evolution of the coastal zone in Hai Hau district (Nam Dinh province) and nearest region over the last 100 years based on analysis topographic maps and multi-temporal remote sensing data. Vietnam Journal of Earth Sciences, 38(1), 118–130. https://doi.org/10.15625/0866-7187/38/1/7852

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)