SỰ PHÂN BỐ CỦA CÁC MUỐI DINH DƯỠNG TẠI VÙNG VEN BIỂN CỬA SÔNG MÊ KÔNG

Lê Thị Vinh
Author affiliations

Authors

  • Lê Thị Vinh Viện Hải dương học

DOI:

https://doi.org/10.15625/1859-3097/12/1/868

Abstract

Nội dung bài báo trình bày một số kết quả về nồng độ các muối dinh dưỡng vào tháng 9/2009 (mùa nước lớn)tháng 4/2010 (mùa nước kiệt) tại khu vực biển ven bờ cửa sông MeKong. Kết quả phân tích cho thấy nồng độ các muối dinh dưỡng biến động theo thời gian và không gian rất lớn. Vào mùa nước lớn nồng độ của các muối dinh dưỡng nitrite (từ 0 đến 25,6 µgN/l; trung bình 6,2 µgN/l), nitrate (từ 23 đến 97 µgN/l; trung bình 46µgN/l), phosphate (từ 13,4 đối với 34,1 µgP/l, trung bình 20,8 µgP/l) và silicate (từ 127 đến 2124 µgSi/l, trung bình 558 µgSi/l) cao hơn một cách tương đối rõ so với mùa nước kiệt (NO2 từ 0 đến 7,1 µgN/l, trung bình 0,3 µgN/l; NO3 từ 33 đến 80 µgN/l; trung bình 39 µgN/l; PO4 từ 5,5 đối với 18,4 µgP/l, trung bình 9,2 µgP/l; SiO3 từ 75 đến 352 µgSi/l, trung bình 189 µgSi/l). Tuy nhiên, nồng độ ammonia vào mùa nước lớn (từ 0 đến 19,0 µgN/l; trung bình 4,1µgN/l) lại tương đối thấp hơn so với mùa nước kiệt (từ 0 đến 21,0 µgN/l, trung bình 11,0 µgN/l).

Trong cả 2 đợt khảo sát, các muối dinh dưỡng, nhất là muối dinh dưỡng silicate vào mùa nước lớn có nồng độ giảm từ bờ ra khơi. Nồng độ các muối dinh dưỡng thường tập trung nhiều hơn tại tầng mặt, nhất là silicate vào mùa nước lớn.

 

Summary: The paper represents some data on the nutrients of the water in coastal area of MeKong estuary. Results of 2 surveys (performed in September 2009, high river discharge season  and April 2010, low river discharge season) show that the nutrient concentrations in the water were very considerably various in both time and space. The concentrations of nitrite (from 0 to 25.6 µgN/l; average: 6.2 µgN/l), nitrate (from 23 to 97 µgN/l; average: 46µgN/l), phosphate (from 13.4 to 34.1 µgP/l, average: 20.8 µgP/l) and silicate (from 127 to 2124 µgSi/l, average: 558 µgSi/l) in the high river discharge season were significantly higher than those in low river discharge season (NO2 from 0 to 7.1 µgN/l, average: 0.3 µgN/l;  NO3 from 33 to 80 µgN/l; average: 39 µgN/l; PO4 from 5.5 to 18.4 µgP/l, average: 9.2 µgP/l; SiO3 from 75 to 352 µgSi/l, average: 189 µgSi/l). However, ammonia concentration in high river discharge season (from 0 to 19.0 µgN/l; average: 4.1µgN/l) was lower compared to those in low river discharge season (from 0 to 21.0 µgN/l, average: 11.0 µgN/l).

In both surveys, the nutrient concentrations, especially silicate in high river discharge season decreased from the near shore toward the off shore. The nutrient concentrations in surface layer were usually higher than those in bottom layer.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Downloads

Published

30-06-2012

How to Cite

Vinh, L. T. (2012). SỰ PHÂN BỐ CỦA CÁC MUỐI DINH DƯỠNG TẠI VÙNG VEN BIỂN CỬA SÔNG MÊ KÔNG. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 12(1), 57–66. https://doi.org/10.15625/1859-3097/12/1/868

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>