Vol. 11 No. 4 (2011)

Published: 30-12-2011

Articles

 • MỘT SỐ THÍ NGHIỆM VỀ DÒNG CHẢY RIVER PLUME
  Dương Ngọc Hải, Nguyễn Tất Thắng
  1-20

  DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/11/4/382
 • VI KHUẨN KHỬ SUNPHAT ƯA ẤM SỬ DỤNG DẦU THÔ DESULFOVIBRIO DESULFURICANS ĐH3P PHÂN LẬP TỪ GIẾNG KHOAN DẦU KHÍ MỎ ĐẠI HÙNG, VŨNG TÀU
  Nguyễn Thị Thu Huyền, Trương Đại Dương, Lại Thúy Hiền
  21-33

  DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/11/4/383
 • ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGUỒN THẢI ĐẾN MÔI TRƯỜNG NƯỚC ĐẦM THỊ NẠI
  Lê Thị Vinh, Nguyễn Thị Thanh Thủy
  35-46

  DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/11/4/384
 • ÁP DỤNG THỬ NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ ĐỊNH LƯỢNG TIỀM NĂNG BẢO TỒN HỆ SINH THÁI CỎ BIỂN Ở VEN ĐẢO LÝ SƠN, QUẢNG NGÃI
  Vũ Thanh Ca, Phạm Văn Hiếu, Cao Văn Lương, Đàm Đức Tiến
  47-56

  DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/11/4/385
 • THỰC VẬT NỔI (PHYTOPLANKTON) VÙNG BIỂN PHÍA TÂY VỊNH BẮC BỘ VÀ PHỤ CẬN
  Nguyễn Hoàng Minh, Vũ Minh Hào, Nguyễn Văn Quảng, Phạm Thược
  57-73

  DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/11/4/386
 • MÔ HÌNH CHU TRÌNH CHUYỂN HOÁ NITƠ TRONG HỆ SINH THÁI BIỂN ÁP DỤNG CHO VÙNG BIỂN VỊNH BẮC BỘ
  Nguyễn Ngọc Tiến, Nguyễn Chí Công, Dư Văn Toán
  75-96

  DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/11/4/387