Vol. 10 No. 4 (2010)

Published: 30-12-2010

Articles

 • CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG TRẦM TÍCH ĐẦM THỊ NẠI, TỈNH BÌNH ĐỊNH
  Lê Thị Vinh, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Tống Phước Hoàng Sơn, Dương Trọng Kiểm, Nguyễn Hồng Thu, Phạm Hữu Tâm, Phạm Hồng Ngoc
  1-13

  DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/10/4/929
 • PHÂN TÍCH ĐỊA CHẤN ĐỊA TẦNG TRẦM TÍCH ĐỆ TỨ THỀM LỤC ĐỊA MIỀN TRUNG VIỆT NAM
  Mai Thanh Tân, [Phạm Vũ Năng]
  15-27

  DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/10/4/931
 • BÀN VỀ NGUỒN GỐC QUẶNG TITAN Ở VÙNG BỜ QUẢNG NAM
  Trịnh Thế Hiếu, Đỗ Minh Tiệp, Phạm Bá Trung
  29-37

  DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/10/4/932
 • SOFT CORALS (OCTOCORALLIA: ALCYONACEA) IN LY SON ISLANDS, THE CENTRAL OF VIETNAM
  Hoàng Xuân Bền, Tatyana N. Dautova
  39-49

  DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/10/4/933
 • ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG KÍCH THƯỚC LỚN TRÊN RẠN SAN HÔ VÙNG BIỂN VEN BỜ TỈNH PHÚ YÊN
  Hoàng Xuân Bền, Hứa Thái Tuyến
  51-66

  DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/10/4/934
 • HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG CỬA SÔNG NAM Ô (ĐÀ NẴNG)
  Nguyễn Hữu Huân
  67-86

  DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/10/4/935
 • ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ LÊN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ TỈ LỆ SỐNG CỦA CÁ NGỰA VẰN (HIPPOCAMPUS COMES, CANTOR, 1850) Ở VÙNG BIỂN KHÁNH HÒA
  Trương Sĩ Kỳ, Hoàng Đức Lư, Hồ Thị Hoa, Phạm Vũ Lãng
  87-95

  DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/10/4/936