Distribution of nutrients in the O Loan lagoon waters, Phu Yen province (2012–2014)

Le Thi Vinh, Nguyen Hong Thu, Pham Huu Tam, Le Trong Dung
Author affiliations

Authors

  • Le Thi Vinh Institute of Oceanography, VAST, Vietnam
  • Nguyen Hong Thu Institute of Oceanography, VAST, Vietnam
  • Pham Huu Tam Institute of Oceanography, VAST, Vietnam
  • Le Trong Dung Institute of Oceanography, VAST, Vietnam

DOI:

https://doi.org/10.15625/1859-3097/19/1/9632

Keywords:

Nutrients, water, O Loan lagoon, Phu Yen.

Abstract

The results of three surveys in the O Loan lagoon in the dry season (April 2013) and the rainy season (December 2012 and December 2014) showed that in the rainy season the average concentrations of nutrients in waters (ammonium: 76.8 μgN/l, nitrite: 13.9 μgN/l, nitrate: 55 μgN/l and silicate: 4021 μgSi/l) tended to be higher than those in the dry season (ammonium: 6.0 μgN/l, nitrite: 2.6 μgN/L, nitrate: 35 μgN/l and silicate: 1973 μgSi/l) while phosphate concentraiton did not differ between the two seasons with an average concentration of 66.8 μgP/l in rainy season and 60 μgP/L in dry season. By space, the concentrations of nutrients except nitrate in the lagoon, especially in the southern part, were usually higher than those in the canal connected to the sea. At O Loan lagoon waters, only ammonium (mainly in the southern part of the lagoon) and nitrate (mainly in the canal and southern part of the lagoon) concentrations were higher than the criteria values in the rainy season (December 2014) with pollution coefficient of about 1.2. However, the water quality of O Loan lagoon regarding nutrients always still needs to be monitored because from 1992 to the surveyed time, the concentrations of nutrients containing nitrogen and phosphate had the increasing trend in both seasons.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Trung bộ, 2015. Đặc điểm Khí hậu Thủy văn tỉnh Phú Yên.

Chi cục thống kê huyện Tuy An. Niên giám thống kê huyện Tuy An, 2014.

Phạm Thị Anh, Nguyễn Thanh Sơn, 2016. Hiện trạng nuôi trồng thủy sản và một số giải pháp phát triển bển vững trên đầm Ô Loan, huyện Tuy An, Phú Yên. Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản, (4), 3–10.

Đặng Ngọc Thanh, Nguyễn Tác An, Trương Ngọc An, Nguyễn Tiến Cảnh, Nguyễn Văn Chung, Bùi Đình Chung, Nguyễn Xuân Dục, Phạm Ngọc Đẳng, Đào Tấn Hổ, Phan Nguyên Hồng, Nguyễn Khác Hường, Nguyễn Trọng Nho, Nguyễn Quang Phách, Nguyễn Hữu Phụng, Nguyễn Văn Tiến, Võ Sĩ Tuấn, Nguyễn Nhật Thi, Nguyễn Huy Yết, 2003. Biển Đông. Tập IV. Sinh vật và Sinh thái biển. Chương trình điều tra nghiên cứu biển cấp nhà nước KHCN (1996–2000). Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội. Tr. 289–296.

Lê Thị Vinh, 2010. Hiện trạng chất lượng trầm tích trong một số đầm vịnh từ Bình Định đến Khánh Hòa. Hội nghị khoa học 35 năm Viện Khoa Học và Công nghệ Việt Nam 1975–2010. Tr. 181–185.

Phạm Hữu Tâm, Lê Thị Vinh, Dương Trọng Kiểm, Nguyễn Hồng Thu, Phạm Hồng Ngọc, Lê Hùng Phú, 2012. Đánh giá chất lượng môi trường đầm Ô Loan, tỉnh Phú Yên. Tập XVIII. Tuyển tập Nghiên cứu biển. Tr. 55–69.

Lê Thị Vinh, 2015. Chất lượng môi trường nước tại các đầm từ Bình Định đến Ninh Thuận trong thời gian gần đây. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, 15(2), 176–184.

APHA, 2012. Standard Methods for Analysis of Water and Waste Water, 22st Edition.

Quy chuẩn Việt Nam, 2015. QCVN 10-MT: 2015/BTNMT.

Asean Marine Water Quality Management Guidelines and Monitoring Manual, 2008. Asean Marine Water Quality Criteria. Printed in Australia by New Millennium Pty Ltd. Pp. 16.

Hansen, L. S., and Blackburn, T. H., 1991. Aerobic and anaerobic mineralization of organic material in marine sediment microcosms. Marine Ecology Progress Series. Oldendorf, 75(2), 283–291.

Maria Consolation Nasol-Capino, 1991. Concentration level of nutrients in Pasig river. IOC Workshop Report No. 79. Malaysia. Pp. 104–126.

National Research Council, 2000. Clean coastal waters: understanding and reducing the effects of nutrient pollution. National Academy Press. 428 p.

Turner, R. E., Qureshi, N., Rabalais, N. N., Dortch, Q., Justic, D., Shaw, R. F., and Cope, J., 1998. Fluctuating silicate: nitrate ratios and coastal plankton food webs. Proceedings of the National Academy of Sciences, 95(22), 13048–13051.

Trần Văn Bình, Lê Đình Mầu, 2012. Quá trình xói lở - bồi tụ và hiện trạng đóng - mở cửa tại khu vực đầm Ô Loan (Phú Yên). Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, 12(3), 24–33.

Downloads

Published

31-03-2019

How to Cite

Vinh, L. T., Thu, N. H., Tam, P. H., & Dung, L. T. (2019). Distribution of nutrients in the O Loan lagoon waters, Phu Yen province (2012–2014). Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 19(1), 57–66. https://doi.org/10.15625/1859-3097/19/1/9632

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>