WATER QUALITY AT RACH GIA MONITORING STATION (1997-2015)

Le Thi Vinh, Pham Huu Tam
Author affiliations

Authors

  • Le Thi Vinh Institute of Oceanography
  • Pham Huu Tam Institute of Oceanography

DOI:

https://doi.org/10.15625/1859-3097/17/2/7951

Keywords:

Water quality, variation trend, Rach Gia monitoring sation.

Abstract

Analysis results of coastal water samples in Rach Gia monitoring station from 1997 to 2015 showed that the values of the basic parameters (salinity: 0 - 32.2‰, pH: 7.01 to 8.52, concentration of total suspended solids: 3.5 - 770 mg/l; DO: 2.92 - 9.70 mg/l), BOD5: 0.90 - 9.76 mg/l, nutrients (ammonium: 0 - 316 μgN/l; nitrite: 0 - 330.1 μgN/l; nitrate: 62 - 2,470 μgN/l; phosphate: 2.2 - 93.1 μgP/l; silicate: 208 - 5,770 μgSi/l); organic matters (N: 608 - 1,670 μg/l; P: 48 - 748 μg/l), heavy metals (Zn: 6.8 - 43.4 μg/l; Cu: 0.6 - 14.7μg/l; Pb: 0.3 - 6.8 μg/l; As: 2.6 - 11.9 μg/l; Cd: 0.03 - 1.1 μg/l; Hg: 0.10 - 0.93 μg/l), hydrocarbons (116 - 788 μg/l) and coliform density (2-19,200 MPN/100 ml) changed widely. Seasonal variation indicated that in the dry season, salinity, pH, BOD5, concentration of nitrite, nitrate, org P and coliform density were higher; concentration of total suspended solids, phosphate, silicate, org N were lower compared to those in the rainy season. Tidal difference of surveyed parameters was comparatively observed only in dry season. The analysis of environmental data during nearly the last two decades showed that the variation trend of most parameters over time was not stable, concentration of DO was quite low and that of nutrient was quite high sometimes.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Phạm Thược, Nguyễn Tiến Cảnh, Nguyễn Văn Thân, Nguyễn Công Rương, Lê Đoàn Dũng, Nguyễn Huy Thành, Nguyễn Hoàng Minh, Trương Văn Tuân, Phạm Huy Dõng, 2006. Đa dạng sinh học vùng biển tây nam Việt Nam thuộc vịnh Thái Lan. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, 6(4), 74-86.

Le, T. V., Pham, V. T., Duong, T. K., Nguyen, H. T., and Pham, H. T., 2000. Heavy metal concentration in South Vietnam waters. Collection of Marine Research Works, 10, 70-76.

Lê Thị Vinh, 2008. Chất lượng môi trường vùng biển Kiên Giang - Phú Quốc. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, 8(2), 19-28.

Van Lanh, V., 1998. Some Estimates on the Pollution Level of the Coastal Waters in the South Vietnam. ASEAN Marine Environmental Management. Quality Criteria and Monitoring for Aquatic Life and Human Health Protection, 186-190.

Lã Văn Bài, 2003. Hiện trạng môi trường biển ven bờ Nam Việt Nam (1996-2002). Tuyển tập Nghiên cứu biển. Tập XIII. Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, 37-46.

Lã Văn Bài, 2007. Diễn biến hiện trạng môi trường biển ven bờ nam Việt Nam (2002-2006). Hội nghị khoa học Quốc Gia “Biển Đông”. Nha Trang 12-14/9. Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 503-514.

Lã Văn Bài, 2009. Diễn biến các yếu tố ô nhiễm biển ven bờ nam Việt Nam từ đất liền qua số liệu 12 năm quan trắc (1996-2007). Tuyển tập Nghiên cứu biển. Tập XVI. Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, 40-48.

Vũ Tuấn Anh, 2011. Kết quả quan trắc một số các kim loại nặng trong nước dải ven biển miền Nam. Hội nghị Khoa học và Công nghệ biển lần thứ V. Quyển 5: Sinh Thái, Môi Trường và Quản lý Biển. Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 36-41.

Lê Thị Vinh, Dương Trọng Kiểm, Nguyễn Hồng Thu, Phạm Hữu Tâm, Phạm Hồng Ngọc, Lê Hùng Phú và Võ Trần Tuấn Linh, 2015. Hàm lượng các kim loại nặng trong trầm tích tại các trạm quan trắc Nha Trang, Vũng Tàu và Rạch Giá (1998-2014). Tuyển tập Nghiên cứu biển, 21(1), 32-40.

APHA, 2005. Standard methods for analysis of water and waste water. 21st Edition. Port City Press, Baltimore, Maryland. ISBN 0-87553-047-8.

Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2008. Qui chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Qui chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 10: 2008/BTNMT. Nxb. Lao động-Xã hội, 757-760.

Peterson, R. K., 2006. Comparing ecological risks of pesticides: the utility of a risk quotient ranking approach across refinements of exposure. Pest management science, 62(1), 46-56. DOI: https://doi.org/10.1002/ps.1126

Lê Thị Vinh, 2015. Chất lượng môi trường nước tại các đầm từ Bình Định đến Ninh Thuận trong thời gian gần đây. Tạp chí Khoa và Công nghệ biển, 15(2), 176-184. DOI: https://doi.org/10.15625/jmst.v14i1.4030

Lê Thị Vinh, 2016. Chất lượng môi trường nước biển ven bờ tại trạm quan trắc Vũng Tàu (1997-2014). Tạp chí Khoa và Công nghệ biển, 15(1), 64-72 .

Phạm Hữu Tâm, Lê Thị Vinh, Nguyễn Hồng Thu, Phạm Hồng Ngọc, Lê Hùng Phú, Võ Trần Tuấn Linh, 2016. Biến động nồng độ các chất dinh dưỡng trong nước tại trạm quan trắc môi trường biển Nha Trang (1997-2014). Tuyển tập Nghiên cứu biển, 21(2), 55-62.

Downloads

Published

30-06-2017

How to Cite

Vinh, L. T., & Tam, P. H. (2017). WATER QUALITY AT RACH GIA MONITORING STATION (1997-2015). Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 17(2), 222–231. https://doi.org/10.15625/1859-3097/17/2/7951

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>