Climatic zoning of the Bac Bo mountainous provinces and Western Thanh Nghe

Authors

  • Nguyen Khanh Van Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/37/3/7793

Abstract

Climatic zoning is one of the main contents of climatic research, which is closely related to economic, social activities, especially for agriculture and forestry. To conduct climatic zoning  of the Bac Bo mountainous and Western Thanh Nghe area of Vietnam, author has inherited the climatic zoning of N.D. Ngu and N.T. Hieu, 2013, for climatic regions and climatic sub-zones. If climatic regions are delimited by the criteria: rainy season, three continuous months with maximal rainfall, the climatic sub-regions will be delimited by the differentiation of yearly temperature amplitude,  the dry season, numbers of dry and arid months.

In conclusion, research territory will be divided into three climatic regions: Northwest (B1), Northeast (B2) and Northern Central (B4) with 7 sub-regions: The North Northwest climatic sub-region (B1.1), The South Northwest sub-region (B1.2), The Hoang Lien Son sub-region (B2.1), The Ha Tuyen sub-region (B2.2), The Cao Bac Lang sub-region (B2.3), The Phu Tho – Hoa Binh sub-region (B2.4) and the mountainous Thanh Nghe region (B4.1).

Climatic zoning provides important climatic characteristics of each climatic region and sub-regions. For the provinces, these results will be served as a scientific basics for the initiatives/proposals in agriculture, forestry production suitable with the strengths of climate resources of each region and sub-region.

References

Trọng Hậu, 2008: Ban Chỉ đạo Tây Bắc - 5 năm xây dựng và phát triển. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 23 tháng 8 năm 2008.

Vũ Tự Lập, 1976: Cảnh quan địa lý miền Bắc Việt Nam. Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 247tr.

Trần Việt Liễn, 1993: Khí hậu phục vụ xây dựng và những kết quả đã làm được ở Việt Nam (Tổng luận), Trung tâm KTTV Quốc gia, Hà Nội. Lữu trữ tại thư viện KTTV.

Phạm Đức Nguyên, 2002: Kiến trúc sinh khí hậu - Thiết kế sinh khí hậu trong kiến trúc Việt Nam. Nxb. Xây dựng. Hà Nội, 267tr.

Nguyễn Đức Ngữ, Nguyễn Trong Hiệu, 2013: Khí hậu và tài nguyên khí hậu Việt Nam. Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 296tr.

Phan Văn Tân, 2005: Phương pháp thống kê trong khí hậu. Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 259tr.

Nguyễn Ngọc Thạch, Nguyễn Khanh Vân, Hoàng Bắc, 2015:Thu thập, chuẩn hóa, biên tập nội dung các lớp thông tin về PVKH cho 12 tỉnh và 21 huyện thuộc vùng nghiên cứu. Báo cáo chuyên đề đề tài “Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu liên ngành phục vụ PTBV vùng Tây Bắc”, Mã số KHCN-TB.01/13-18, Chương trình “Khoa học và công nghệ phục vụ PTBV vùng Tây Bắc”. Lưu trữ tại Thư viện Đại học KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội, 62tr.

Phạm Ngọc Toàn, Phan Tất Đắc, 1980: Khí hậu với đời sống (Những vấn đề cơ sở của sinh khí hậu học). Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, tr.110-144.

Phạm Ngọc Toàn, Phan Tất Đắc, 1993: Khí hậu Việt Nam. Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, tr.129-185.

Nguyễn Khanh Vân, 1993: Các kiểu sinh khí hậu Việt Nam. Luận án Tiến sỹ, Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga, Mátxcơva (tiếng Nga). Lưu trữ tại Thư viện Viện Địa lý, Matxcơva, 170tr.

Bộ Xây dựng, 2008: Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, Số liệu Điều kiện tự nhiên dùng trong Xây dựng (Phần 1). QCXDVN 02 : 2008/BXD.

Tạp chí Xây dựng Đảng, 1012: Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, quan hệ công tác của các ban chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ (*),tại ttp://www.xaydungdang.org.vn/.

Tổng cục Khí tượng Thủy văn, 1989: Số liệu Khí hậu Việt Nam, Chương trình tiến bộ KHKT cấp Nhà nước 42A.

Trung tâm Tư liệu Khí tượng Thủy văn Quốc gia, 2004: Bộ số liệu khí hậu giai đoạn 1971-2000. Bộ Tài nguyên và
Môi trường.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

21-02-2016

How to Cite

Van, N. K. (2016). Climatic zoning of the Bac Bo mountainous provinces and Western Thanh Nghe. Science of the Earth, 37(3), 204–212. https://doi.org/10.15625/0866-7187/37/3/7793

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>