POSITION RESOURCES IN THE COASTAL AREA OF KHANH HOA PROVINCE: POTENTIAL AND PROSPECTS

Trinh Thi Minh Trang, Nguyen Thi Nguyet Ha, Tran Duc Thanh
Author affiliations

Authors

  • Trinh Thi Minh Trang Viện Tài Nguyên và Môi trường biển
  • Nguyen Thi Nguyet Ha Chi cục biển và Hải đảo, Sở Tài nguyên và Môi trường biển Khánh Hòa
  • Tran Duc Thanh Viện Tài Nguyên và Môi trường biển

DOI:

https://doi.org/10.15625/1859-3097/15/1/4182

Keywords:

Khanh Hoa province, coastal area, position resources.

Abstract

Coastal area in Khanh Hoa Province belongs to Coastal South Central Region, where the Vietnam mainland juts out farthest into the west of the East Sea, and has a special relationship in space with the offshore Spratly islands, the geo-strategic Highlands and economic - political centre of Ho Chi Minh City. This coastal area is close to the sloping and deep continental shelf; possesses the diverse landforms and complex spatial structure with the systems of peninsula, islands, bays, lagoons and river mouths etc. that creates enormous potential for geo-natural position resources, of which highlights are the values of coastal bays and islands. In the geo-economic position resources, Khanh Hoa coastal area has great potential to build the base for exploiting offshore resources, establish large  marine economic zones, and develop the economy of marine services, especially the port - navigation and coastal ecotourism. In the geo-political position resources, this is one of leading sites for defending and protecting the country from sea, and ensuring the sovereignty and national interests in the East Sea including the direct administration of Spratly island district. The detailed investigation and assessment of the position resources in this coastal area will be an important scientific basis for the sea and island development in Khanh Hoa province.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Trần Đức Thạnh, Trần Đình Lân, Nguyễn Hữu Cử, 2009. Tài nguyên vị thế biển Việt Nam: Định dạng, tiềm năng và định hướng phát huy giá trị. Khoa học và Công nghệ biển, 9( Phụ trương 1): 1-17.

Trần Đức Thạnh, Lê Đức An, Nguyễn Hữu Cử, Trần Đình Lân, Nguyễn Văn Quân, Tạ Hòa Phương, 2012. Biển đảo Việt Nam - Tài nguyên vị thế và những kỳ quan địa chất, sinh thái tiêu biểu. Nxb. KHTN & CN. Hà Nội. 324 tr.

Lê Đức An, Trần Đức Thạnh, 2011. Vị thế Biển Đông. Tuyển tập báo cáo Hội nghị KH & CN Biển Toàn quốc lần thứ V. Quyển 3: Địa lý, Địa chất và Địa Vật lý biẻn. Nxb. KHTN&CN. Hà Nội. Tr. 59-68.

Lê Đức An, Trần Đức Thạnh, 2012. Vị thế Việt Nam. Trong: “Khoa học Địa lý với phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường biển đảo Việt Nam”. Tuyển tập Hội nghị Khoa học Địa lý Toàn quốc lần thứ 6. Huế, 30/9/2012. Nxb. KHTN & CN. Hà Nội. Tr. 207-214.

Trần Văn Trị và Vũ Khúc (chủ biên), 2009. Địa chất và tài nguyên Việt Nam. Nxb. KHTN & CN. Hà Nội. 589 tr.

Lê Đức An, 2008. Hệ thống đảo ven bờ Việt Nam - Tài nguyên và phát triển. Nxb. KHTN & CN. Hà Nội. 199 tr.

Trần Đức Thạnh, Nguyễn Hữu Cử, Đỗ Công Thung, Đặng Ngọc Thanh, 2008. Vũng vịnh ven bờ biển Việt Nam và tiềm năng sử dụng. Nxb. KKHTN & CN. Hà Nội. 295 tr.

Trần Đức Thạnh, Nguyễn Chu Hồi, Trần Đình Lân, Nguyễn Hữu Cử, 1996. Tiềm năng sử dụng và những vấn đề quản lí đầm phá ven bờ miền Trung. Hoạt động Khoa học. Số 9: 4-6.

Vũ Thanh Hằng, Ngô Thị Thanh Hương, Phan Văn Tân, 2010. Đặc điểm hoạt động của bão ở vùng biển gần bờ Việt Nam giai đoạn 1945-2007. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 26, Số 3S (2010): 344‐353.

Bùi Công Quế (chủ biên), 2010. Nguy hiểm động đất và sóng thần ở vùng ven biển Việt Nam. Nxb. KHTN & CN, Hà Nội. 312 tr.

Lê Thông (chủ biên), 2010. Việt Nam - các tỉnh và thành phố. Khánh Hòa. Nxb. Giáo dục Việt Nam. Tr. 645-662.

Vũ Hồng Lâm, 2008. Tài nguyên địa chính trị của Việt Nam. http://saigontimes.com.vn/

Downloads

Published

31-03-2015

How to Cite

Trang, T. T. M., Ha, N. T. N., & Thanh, T. D. (2015). POSITION RESOURCES IN THE COASTAL AREA OF KHANH HOA PROVINCE: POTENTIAL AND PROSPECTS. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 15(1), 13–24. https://doi.org/10.15625/1859-3097/15/1/4182

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>