DISCUSSION ON COASTAL ZONING IN VIETNAM

Tran Duc Thanh
Author affiliations

Authors

  • Tran Duc Thanh Institute of Marine Environment and Resources, VAST

DOI:

https://doi.org/10.15625/1859-3097/15/1/4155

Keywords:

Zoning, coastal zone, land - sea interaction, Vietnam.

Abstract

Based on the criteria of geology-landform, climate-hydrology, ecology-biogeography, and land - sea interaction relationship, the Vietnamese coastal zone was divided into 3 coastal subzones consisting of 5 coastal regions and 11 coastal sections. The North subzone from Mong Cai to Hai Van cap is the place where interaction between the land of the Northern Vietnam with tropical monsoon and cold winter, and the marine part of North zone in the East Sea (South China Sea) with tropical monsoon happens. The transitional subzone, from Hai Van cap to Dai Lanh cap is the place where interaction between the land of Southern Vietnam with sub-equatorial monsoon and year-round warmth, and the marine part of North zone in the East Sea with tropical monsoon occurs. The South subzone, from Dai Lanh cap to Ha Tien is the place where interaction between the land of Southern Vietnam with sub-equatorial monsoon, and the marine part of South zone in the East Sea with sub-equatorial monsoon occurs.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Trần Đức Thạnh, Nguyễn Chu Hồi, Nguyễn Cẩn, Nguyễn Thanh Sơn, Trịnh Phùng, Nguyễn Văn Tạc, 1997. Đặc điểm địa mạo biển Việt Nam. Tài nguyên và Môi trường biển. Tập IV. Nxb. KH&KT. Hà Nội. Tr. 7-28.

Lê Đức An và Uông Đình Khanh, 2012. Địa mạo Việt Nam: Cấu trúc - Tài nguyên - Môi trường. Nxb. KHTN&CN. Hà Nội. 659 tr.

Phạm Hoàng Hải, 2006. Phân vùng sinh thái cảnh quan dải ven biển Việt Nam để sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Tạp chí Các Khoa học về Trái đất, 28(1): 34-42.

Trần Đức Thạnh, Nguyễn Hữu Cử, Đỗ Công Thung, Trần Đình Lân, Đinh Văn Huy, Phạm Hoàng Hải, 2011. Định hướng quản lý tổng hợp vùng bờ biển Bắc Bộ. Nxb. KHTN&CN. Hà Nội, 250 tr.

Đào Mạnh Tiến, Nguyễn Thế Tưởng, Nguyễn Bá Diến, 2011. Quản lý tổng hợp và phân vùng quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam. Nxb. KHTN&CN. Hà Nội, 215 tr.

Pernetta, J. C., and Milliman, J. D., 1995. Land-Ocean interactions in the coastal zone: implementation plan. Global Change. IGBP Report (Sweden). 0284-8015, No. 33, 215p.

Clark, J. R., 1996. Coastal zone management handbook. Lewis Publishers, 694 p.

Lê Đức Tố (chủ biên), Lê Đức An, Nguyễn Biểu, Hoàng Trọng Lập, Lê Như Lai, Đặng Ngọc Thanh, Nguyễn Ngọc Thụy, Nguyễn Thế Tiệp, 2003. Biển Đông. Tập I: Khái quát về Biển Đông. Nxb. ĐHQG Hà Nội, 230 tr.

Trần Văn Trị và Vũ Khúc (chủ biên), 2009. Địa chất và tài nguyên Việt Nam. Nxb. KHTN&CN. Hà Nội, 589 tr.

Lê Xuân Hồng, Lê Thị Kim Thoa, 2007. Địa mạo bờ biển Việt Nam. Nxb. KHTN&CN. Hà Nội, 278 tr.

Nguyễn Thanh Sơn, Đinh Văn Huy, Trần Đức Thạnh, Nguyễn Hữu Cử, 2010. Phân loại các kiểu bờ biển ở Việt Nam theo nguyên tắc nguồn gốc-hình thái. Tài nguyên và Môi trường biển. Tập XV. Nxb. KHTN&CN. Hà Nội. Tr. 31-50.

Trần Đức Thạnh, Nguyễn Hữu Cử, Đỗ Công Thung, Đặng Ngọc Thanh, 2008. Vũng vịnh ven bờ biển Việt Nam và tiềm năng sử dụng. Nxb. KHTN&CN. Hà Nội. 295 tr.

Vũ Tự Lập, 2003. Địa lý tự nhiên Việt Nam. Nxb. Đại học Sư phạm. Hà Nội.

Nguyễn Đức Ngữ, Nguyễn Trọng Hiệu, 2004. Khí hậu và tài nguyên khí hậu Việt Nam. Nxb. Nông nghiệp. Hà Nội, 295 tr.

Vũ Thanh Hằng, Ngô Thị Thanh Hương, Phạm Văn Tân, 2010. Đặc điểm hoạt động của bão ở vùng biển gần bờ Việt Nam giai đoạn 1945 - 2007. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 26, 344- 353.

Thanh, T. D., Saito, Y., Huy, D. V., Lap, N. V., Oanh, T. T. K., and Tateishi, M., 2004. Regimes of human and climate impacts on coastal changes in Vietnam. Regional Environmental Change, 4(1): 49-62. DOI: https://doi.org/10.1007/s10113-003-0062-7

Thomas Pohlmann, Bui Hong Long, Hartmut Hein, Nguyen Kim Vinh, Joachim Dippner, 2007. Investigation of the upwelling in South-Vietnam in the frame of the joint German - Vietnamese cooperation project. Proceedings of Scientific Conference “BIEN DONG - 2007”, September 12 - 14, Nha Trang. Pub. House for Science and Technology. Hanoi, pp. 15-42.

Nguyễn Kim Vinh, 2007. Về đặc điểm hoàn lưu vùng nước trồi Nam Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, 7(4): 27-43.

MacKinnon, J. R. (Ed.), 1997. Protected areas systems review of the Indo-Malayan realm. Asian Bureau for Conservation, Canterbury, England, UK. 198 p.

Up-Msi, A., & Arcbc, D. ASEAN, 2002. Marine Protected Areas in Southeast Asia. ASEAN Regional Centre for Biodiversity Conservation, Department of Environment and Natural Resources, Los Baños, Philippines, 142 p.

Sterling, E. J., and Hurley, M. M., 2005. Conserving biodiversity in Vietnam: Applying biogeography to conservation research. PROCEEDINGS-CALIFORNIA ACADEMY OF SCIENCES, 56, 98-118.

Vũ Trung Tạng, 2009. Sinh thái học các hệ cửa sông Việt Nam: Khai thác, duy trì và quản lí tài nguyên cho phát triển bền vững. Nxb. Giáo dục Việt Nam. Hà Nội. 327 tr.

Nguyễn Văn Tiến, 2013. Nguồn lợi thảm cỏ biển Việt Nam. Nxb. KHTN&CN. Hà Nội, 346 tr.

Morton, B., and Blackmore, G., 2001. South China Sea. Marine Pollution Bulletin, 42(12): 1236-1263. DOI: https://doi.org/10.1016/S0025-326X(01)00240-5

Bộ Thuỷ sản, 1996. Nguồn lợi thuỷ sản Việt Nam. Nxb. Nông nghiệp. Hà Nội. 616 tr.

Nguyễn Chu Hồi, Nguyễn Huy Yết, Đặng Ngọc Thanh, 2000. Cơ sở khoa học quy hoạch hệ thống các khu bảo tồn biển Việt Nam. Tài nguyên và Môi trường biển. Tập VII. Nxb. KH&KT. Hà Nội. Tr. 317-336.

Krempf, A., 1929. Rapport annuel 1928 - 1929. Institut Océanographique de L’Indochine. 13e Note, p. 12-13.

Gorskov, X. G. (chủ biên), 1974. Atlas Đại dương. Bộ Quốc phòng Liên Xô xuất bản, 302 tr.

Lê Đình Mầu, Bùi Hồng Long, Thomas Pohlmann, Bùi Xuân Thông, Hartmut Hein, Đoàn Văn Bộ, Nguyễn Kim Vinh, Birte Hein, Nguyễn Văn Tuân, Phạm Sỹ Hoàn và Nguyễn Chí Công, 2011. Đánh giá sự tương tác giữa khối nước vùng cửa sông Mê kông và vùng nước trồi Nam Trung Bộ. Tuyển tập Hội nghị KHCN biển Toàn quốc lần thứ V. Quyển 2: Khí tượng, thủy văn và động lực học biển. Nxb. KHTN&CN. Hà Nội. Tr. 147-162.

Downloads

Published

31-03-2015

How to Cite

Thanh, T. D. (2015). DISCUSSION ON COASTAL ZONING IN VIETNAM. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 15(1), 1–12. https://doi.org/10.15625/1859-3097/15/1/4155

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>