MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY IN VIETNAM - CURRENT SITUATION AND DEVELOPMENT DEMAND FOR INTEGRATION PERIOD

Tran Duc Thanh, Bui Cong Que, Tran Dinh Lan
Author affiliations

Authors

  • Tran Duc Thanh Institute of Marine Environment and Resources-VAST
  • Bui Cong Que Institute of Geophysics-VAST
  • Tran Dinh Lan Institute of Marine Environment and Resources-VAST

DOI:

https://doi.org/10.15625/1859-3097/14/3/5156

Keywords:

Marine Science and Technology, status situation, integration period.

Abstract

In the last years, marine science and technology activities in Vietnam have achieved significant success and remarkably contributed to social - economic development, protection of natural resources and the environment, ensuring national security, sovereignty and benefits at sea. However, these results are limited by the inconsiderable experts, limited qualification; poor and backward equipment for survey and research; confusing development strategies; low investment; and inadequate management. During the integration, international cooperation in marine science and technology is demanded urgently, not only in the benefits of science and economics, but also in active contribution to ensure and protect sovereignty and national benefits at sea. To get equal cooperation and mutual benefit, Vietnam also needs to build a solid foundation of powers and  policy for marine science and technology with the appropriate solutions such as: establishing the rightly directed strategy; implementing policy priorities; building capability and capacity (human resources and equipment); promoting researches in key and priority fields; strengthening and diversifying the manners of international cooperation; enhancing communication, publication and publishing.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam (chủ biên), 2009. Atlas điều kiện tự nhiên và môi trường vùng biển Việt Nam và kế cận, 2009. Nxb. KHTN&CN. Hà Nội.

Lê Đức Tố (chủ biên ), 2010. Biển Đông. Tập I. Khái quát về Biển Đông. Nxb. KHTN&CN. Hà Nội. 316 tr.

Phạm Văn Ninh (chủ biên), 2010. Biển Đông. Tập II. Khí tượng, thủy văn, động lực biển. Nxb. KHTN&CN. Hà Nội. 644 tr.

Mai Thanh Tân (chủ biên), 2010. Biển Đông. Tập III. Địa chất và Địa vật lý biển. Nxb. KHTN&CN. Hà Nội. 580 tr.

Đặng Ngọc Thanh (chủ biên), 2010. Biển Đông. Tập IV. Sinh vật và sinh thái biển. Nxb. KHTN&CN. Hà Nội. 580tr.

Dương Ngọc Hải (chủ biên), 2011. Tình hình nghiên cứu khoa học công nghệ biển hiện nay và định hướng nghiên cứu trong giai đoạn tới. Tuyển tập: Hội nghị KHCN biển Toàn quốc V. Quyển 1. Nxb. KHTNCN, Hà Nội, 2011. Tr. 1-63.

Đặng Ngọc Thanh, 1985. Tình hình điều tra nghiên cứu biển nước ta và phương hướng công tác trong thời gian tới. Tuyển tập báo cáo tại Hội nghị khoa học công nghệ biển lần thứ II - Hà Nội, 1985).

Trần Đức Thạnh, 2012. Thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp nâng cao hiệu quả nghiên cứu triển khai, ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên môi trường biển ở nước ta. Tạp chí Văn Phòng Cấp ủy. Số 10 (2012). Tr. 57-60.

Phạm Huy Tiến (Chủ biên), 2010. Kỷ yếu hội nghị Khoa học kỷ niệm 35 năm Viện KHCN Việt Nam. Tiểu ban KHCN biển, Hà Nội. 335 tr.

Nguyễn Văn Cư, 2011. Một số vấn đề về hoạt động khoa học - công nghệ phục vụ quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo. Tuyển tập Hội nghị KHCN biển Toàn quốc V. Quyển 1. Nxb. KHTNCN, Hà Nội, 2011. Tr. 64-73.

Dương Ngọc Hải (chủ biên), Bùi Công Quế, Chu Trí Thắng và nnk, 2012. Chương trình hợp tác quốc tế vể điều tra khảo sát tài nguyên và môi trường Biển Đông giữa Việt Nam và các nước 2009 - 2011. Nxb. KHTN&CN. Hà Nội. 477 tr.

Nguyễn Chu Hồi, 2009. Quản lý nhà nước về biển và hải đảo Việt Nam: Vấn đề và cách tiếp cận. Tạp chí Sinh hoạt và Lý luận số 1/2009. Học viện Chính trị và Hành chính Khu vực III, Đà Nẵng.

Downloads

Published

30-09-2014

How to Cite

Thanh, T. D., Que, B. C., & Lan, T. D. (2014). MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY IN VIETNAM - CURRENT SITUATION AND DEVELOPMENT DEMAND FOR INTEGRATION PERIOD. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 14(3), 195–203. https://doi.org/10.15625/1859-3097/14/3/5156

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>