ĐÁNH GIÁ CHUYỂN ĐỘNG HIỆN ĐẠI ĐỚI ĐỨT GÃY LAI CHÂU - ĐIỆN BIÊN SỬ DỤNG CHUỖI SỐ LIỆU ĐO GPS 2002 - 2010

Nguyễn Ánh Dương, FUMIAKI KIMATA, Trần` Đình Tô, Nguyễn Đình Xuyên, Phạm Đình Nguyên, Vy Quốc Hải, Dương Chí Công
Author affiliations

Authors

  • Nguyễn Ánh Dương Viện Vật lý Địa cầu - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • FUMIAKI KIMATA Trường Đại học Tổng hợp Nagoya, Nhật Bản
  • Trần` Đình Tô Viện Địa chất - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Nguyễn Đình Xuyên Viện Vật lý Địa cầu - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Phạm Đình Nguyên Viện Vật lý Địa cầu - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Vy Quốc Hải Viện Địa chất - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Dương Chí Công Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ - Bộ Tài nguyên và Môi trường

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/4/556

Abstract

Contemporary horizontal movement estimation for Lai Chau - Dien Bien fault inferred from repeated GPS measurements in 2002 - 2010

The article presents the result of the contemporary horizontal movement estimation for Lai Chau - Dien Bien fault derived from repeated GPS measuments from 2002 to 2010 using Bernese GPS Software version 5.0 (Bernese 5.0). In ITRF2000 reference frame, the measurement data of 06 IGS stations and 04 local GPS stations distributed both sides along the fault are used in processing. The result shows that: (1) the absolute horizontal velocity of the fault area where
the local stations are located is about 34.6mm/year for east-southeastward movement; (2) the left-lateral slip rate is
about 2.3 mm/year; and (3) the opening speed of the fault is about 1mm/year. The results revealed in this study are consistent with other geo-tectonic studies on: (1) the opening-left-lateral slip of the fault system concerning with the normal movement; and (2) the left-lateral slip rate being larger at the southern part than at the northern part of the fault.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

27-04-2012

How to Cite

Dương, N. Ánh, KIMATA, F., Tô, T. Đình, Xuyên, N. Đình, Nguyên, P. Đình, Hải, V. Q., & Công, D. C. (2012). ĐÁNH GIÁ CHUYỂN ĐỘNG HIỆN ĐẠI ĐỚI ĐỨT GÃY LAI CHÂU - ĐIỆN BIÊN SỬ DỤNG CHUỖI SỐ LIỆU ĐO GPS 2002 - 2010. Vietnam Journal of Earth Sciences, 33(4), 690–694. https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/4/556

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>