MINERAL RESOURCE MANAGEMENT BY ASSESSING ECONOMIC, SOCIAL AND ENVIRONMENTAL EFFECTS

Nguyen Thuy Duong, Tran Tuan Anh
Author affiliations

Authors

  • Nguyen Thuy Duong Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Tran Tuan Anh Viện Địa chất

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/36/3/5903

Keywords:

mineral resource management, economic index, cost, benefit, NPV, IRR, exploitation.

Abstract

The article represents a way to manage mineral resource by assessing economic, social and environmental effects. Case studies were applied to bentonite ore in Di Linh and gold ore in Ta Nang of Lam Dong province. Approaching based on principles and indexes of mineral economic values is a main method to construct a diagram of benefit (B) and cost (C) indexes and to calculate economic value. Economic indexes (including NPV, BCR and IRR), which were worked out by input data of bentonite ore (Di Linh) and gold ore (Ta Nang), show that NPV and IRR rapidly tend to optimal values (NPV > 0 and IRR > r) when exploitation was implemented as soon as possible. Their optimal values are controlled by 3 factors consisting of benefit (B), or product value, total cost (C) and rate of discount (r). In which, benefit (B) and total cost (C) are the most important factors to range value of NPV. NPV increases and approaches to optimal value (NPV > 0) when benefit (B) increases and total cost (C) decreases. However, increasing NPV by changing benefit (B) is the best wayto develop sustainable mineral industry. Key words: mineral resource management; economic index; cost; benefit; NPV, IRR; exploitation.

References

Cobb, C., Cobb, J., 1994: The Green National Product (A Proposed Index of Sustainable Economics Welfare). University Press of America, New York, 342 pp.

Daly, H., Cobb, J., 1989: For The Common Good. Beacon Press, Boston, MA, 534pp.

Nguyễn Hiệp (chủ biên), 2007: Địa chất và Tài nguyên dầu khí Việt Nam. Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

Mahbub Ul Haq, 1996: Reflections on Human Development. Oxford University Press.2nd edition (1999): 324 pages, ISBN 0-19-564598-7.

Prescott-Allen R., 2001: The Wellbeing of Nations: A Country-by-Country Index of Quality of Life and the Environment. Washington, DC: Island Press.

Trần Văn Trị (chủ biên), 2000: Tài nguyên khoáng sản Việt Nam. Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Hà Nội, 214tr.

Trần Văn Trị và Vũ Khúc (đồng chủ biên), 2009: Địa chất và Tài nguyên Việt Nam. Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. Nxb. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 589tr.

Đỗ Hữu Tùng, 2010: Bàn về đấu giá khai thác mỏ khoáng sản. Hội thảo “Lựa chọn chính sách quản trị tài nguyên khoáng sản” do Trung tâm Con ngƣời và Thiên nhiên (PanNature) và Viện Tƣ vấn Phát triển (CODE) phối hợp tổ chức ngày 13- 14 tháng 10 năm 2010 tại Ba Vì, Hà Nội.

Luật Bảo hiểm xã hội, 2006: Luật số 71/2006/QH11 của Quốc hội, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2007. 213

Luật Khoáng sản, 2010: Luật số 60/2010/QH12 của Quốc hội, có hiệu lực thi hành từ 01/7/2011.

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, 2008: Luật số 14/2008/QH12 của Quốc hội, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2009.

Luật sửa đổi, bổ sung luật thuế thu nhập doanh nghiệp, 2013:Luật số 32/2013/QH13 của Quốc hội, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2014.

Luật Thuế Tài nguyên, 2009: Luật số 45/2009/QH12 của Quốc hội, có hiệu lực thi hành từ 01/7/2010.

Luật Thuế xuất khẩu, thuế tài nguyên, 2005. Luật số 45/2005/QH11 của Quốc hội, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2006.

Nghị định số 188/2004/NĐ-CP về phƣơng pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất, ngày 16/11/2004, có hiệu lực từ 01/01/2005.

Nghị định số 203/2013/NĐ-CP quy định về phƣơng pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, ngày 28/11/2013, có hiệu lực từ 20/01/2014.

Nghị định số 74/2011/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trƣờng đối với khai thác khoáng sản, ngày 25/8/2011, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2012.

Quyết định số 11/2008/QĐ-BCT về Phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipđen Việt Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2025, ngày 05/6/2008.

Quyết định số 18/2013/QĐ-TTg về cải tạo, phục hồi môi trƣờng và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trƣờng đối với hoạt động khai thác khoáng sản, ngày 29/3/2013, có hiệu lực từ 15/5/2013.

Thông tƣ số 29/2012/TT-BLĐTBXH về hƣớng dẫn thực hiện mức lƣơng tối thiểu vùng đối với ngƣời lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mƣớn lao động, ngày 10/12/2012, có hiệu lực từ 25/01/2013.

UNDP, 1990: Human Development Report 1990: Concept and Measurement of Human Development. Oxford University press. ISBN 0- 19-506480-1.


Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

30-09-2014

How to Cite

Duong, N. T., & Anh, T. T. (2014). MINERAL RESOURCE MANAGEMENT BY ASSESSING ECONOMIC, SOCIAL AND ENVIRONMENTAL EFFECTS. Vietnam Journal of Earth Sciences, 36(3), 204–213. https://doi.org/10.15625/0866-7187/36/3/5903

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 4 5