Vol. 12 No. 2 (2012)

Published: 22-05-2012

Articles

 • TƯƠNG TÁC ĐỘNG LỰC HỌC GIỮA HỆ DÀN PHẲNG VÀ NỀN SAN HÔ DƯỚI TÁC DỤNG CỦA ĐỘNG ĐẤT
  Nguyễn Thái Chung
  1-10

  DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/12/2/872
 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ HÀM LƯỢNG VÀ KHẢ NĂNG XỬ LÍ KIM LOẠI NẶNG NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN TRÊN AEROTANK
  Nguyễn Phước Hòa
  11-18

  DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/12/2/873
 • TÍNH TOÁN THỬ NGHIỆM LAN TRUYỀN VẬT CHẤT CHO VỊNH PHAN THIẾT (BÌNH THUẬN)
  Bùi Hồng Long, Trần Văn Chung
  19-31

  DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/12/2/874
 • SOME NEW DATA ON PHYTOPLANKTON DISTRIBUTION IN THE WESTERN OF TONKIN GULF
  Chu Văn Thuộc, Nguyễn Thị Minh Huyền, Phạm Thế Thư, Lê Thanh Tùng
  32-46

  DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/12/2/875
 • THAY ĐỔI HÀM LƯỢNG LIPÍT VÀ TỶ LỆ A XÍT BÉO TRONG CƠ, GAN VÀ TRỨNG CỦA CÁ CHẼM LATES CALCARIFER (BLOCH, 1790) THEO GIAI ĐOẠN THÀNH THỤC
  Phạm Xuân Kỳ, Đào Việt Hà, Lê Trọng Dũng, Trần Minh Huệ
  47-63

  DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/12/2/876
 • TUỔI VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÁ MIỄN SÀNH GAI (EVYNNIS CARDINALIS LACEPÈDE, 1802) Ở VÙNG BIỂN PHÍA TÂY VỊNH BẮC BỘ
  Trần Văn Cường
  64-76

  DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/12/2/877
 • TÁC DỤNG CỦA RỪNG NGẬP MẶN ĐẾN BỒI TỤ NỀN ĐÁY Ở VÙNG VEN BỜ BÀNG LA (ĐỒ SƠN, HẢI PHÒNG)
  Vũ Đoàn Thái
  77-87

  DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/12/2/878
 • TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH SINH THÁI Ở CÁC VỰC NƯỚC VÙNG THỀM LỤC ĐỊA
  Nguyễn Hữu Huân
  88-102

  DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/12/2/879