APPLICATION OF REMOTE SENSING AND GIS TECHNOLOGIES TO RESEARCHING SHORELINE FLUCTUATION PROCESS AND INLET OPENING/CLOSING IN O LOAN LAGOON (PHU YEN) FROM 1965 TO 2014

Tran Van Binh, Tong Phuoc Hoang Son, Nguyen Dinh Dan, Pham Ba Trung
Author affiliations

Authors

  • Tran Van Binh Institute of Oceanography-VAST
  • Tong Phuoc Hoang Son Institute of Oceanography-VAST
  • Nguyen Dinh Dan Institute of Oceanography-VAST
  • Pham Ba Trung Institute of Oceanography-VAST

DOI:

https://doi.org/10.15625/1859-3097/15/3/7219

Keywords:

Remote sensing, O Loan lagoon, An Hai inlet, erosion - accretion, shoreline.

Abstract

Application of remote sensing and GIS (Geographic Information System) technologies found that: Fluctuation process of shoreline in O Loan lagoon became evident, through which a general picture of the shoreline development in a long time from 1965 - 2014 has been launched. The process of erosion - accretion evolutions occurred time by time. In which, the period from 1965 - 1995 was the process of erosion - accretion and gradual northward movement of O Loan lagoon inlet, with erosion area greater than deposition area. The period after 1995 was the process of erosion and An Hai inlet opening during rainy season, coincident with northeast monsoon and typhoon activity; and the process of accretion and An Hai inlet closing during dry season, coincident with southwest monsoon.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

http://edcsns17.cr.usgs.gov/EarthExplorer/

http://wxtide32.software.informer.com/dow-nload/

Trịnh Thế Hiếu, 1980. Đặc điểm trầm tích các bãi cát hiện đại ven bờ biển Phú Khánh. Tuyển tập nghiên cứu biển, tập II-2. Tr. 165-178.

Trần Văn Bình, Trịnh Thế Hiếu, 2010. Sự biến đổi hình thái địa hình bãi và đường bờ tại một số khu vực bờ biển Nam Trung Bộ theo thời gian (2007 - 2008). Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, 10(2): 15-29. DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/10/2/910

Trần Văn Bình, Lê Đình Mầu, 2012. Quá trình xói lở - bồi tụ và hiện trạng đóng - mở cửa tại khu vực đầm Ô Loan (Phú Yên). Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, 12(3): 24-33.

Lê Phước Trình, Bùi Hồng Long, Lê Đình Mầu, Phạm Bá Trung, 2011. Về những cấu trúc thủy động lục đặc thù gây xói lở - bồi tụ tại dải ven bờ Nam Trung Bộ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển 11(3): 15-30. DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/11/3/376

Trịnh Thế Hiếu, Lê Phước Trình, Tô Quang Thịnh, 2005. Hiện trạng và dự báo sự biến động bờ biển và các cửa sông ven biển Việt Nam. Tuyển tập báo cáo Hội nghị 60 năm Địa chất Việt Nam. Hà Nội. Tr. 359-366.

Downloads

Published

30-09-2015

How to Cite

Binh, T. V., Son, T. P. H., Dan, N. D., & Trung, P. B. (2015). APPLICATION OF REMOTE SENSING AND GIS TECHNOLOGIES TO RESEARCHING SHORELINE FLUCTUATION PROCESS AND INLET OPENING/CLOSING IN O LOAN LAGOON (PHU YEN) FROM 1965 TO 2014. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 15(3), 242–249. https://doi.org/10.15625/1859-3097/15/3/7219

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>