FEATURES OF MORPHOLOGICAL CHANGE IN NHA TRANG BEACH, KHANH HOA PROVINCE

Tran Van Binh, Nguyen Dinh Dan, Bui Hong Long, Pham Ba Trung, Tran Minh Cuong, Nguyen Huu Hai
Author affiliations

Authors

  • Tran Van Binh Institute of Oceanography, VAST
  • Nguyen Dinh Dan Institute of Oceanography, VAST
  • Bui Hong Long Institute of Oceanography, VAST
  • Pham Ba Trung Institute of Oceanography, VAST
  • Tran Minh Cuong Institute of Oceanography, VAST
  • Nguyen Huu Hai Institute of Oceanography, VAST

DOI:

https://doi.org/10.15625/1859-3097/18/2/8785

Keywords:

Beach, Nha Trang, topographical morphology, erosion, material balance.

Abstract

This paper has focused on analyzing morphological change features of Nha Trang Beach based on the comparison of different beach profiles which were measured from July 2008 to September 2016 corresponding to the Northeast and Southwest monsoons. Additionally, the sediment transport balance was estimated by the method of equity value curve. Studied results show that the beach profiles were accreted and eroded during Southwest and Northeast monsoons respectively, but due to the shortage of materials supply, the beach has the narrowing trend. In this paper, some effects of the existing works in Nha Trang Beach such as Vinpearl, Navy Port, and hydro-dams in upstream area of Cai river have been also analyzed for estimating sedimentary supply to beach segments.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Lê Đình Mầu, Trần Văn Bình, 2016. Bước đầu đánh giá nguyên nhân gây xói lở bờ biển phường Vĩnh Nguyên, Nha Trang. Tạp chí Khoa học Công nghệ và Môi trường Khánh Hòa, Số 4, Tr. 19-21.

O. K., Leontyev, L. G., Nikiforv, G. A., Xafianov, 1975. Địa mạo bờ biển. Nxb. MGU, Moskva, 336 tr. Biên dịch: Bộ môn Địa mạo, Khoa Địa lý, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Hà Nội.

Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Tiết, 1981. Địa mạo bờ biển Phú Khánh. Tuyển tập nghiên cứu biển, Tr. 155-164.

Võ Thịnh, Phan Đông Pha, Nguyễn Xuân Huyên, Vũ Văn Phái, Tống Phúc Tuấn, Lê Đình Nam, Trân Xuân Lợi, Trần Hoàng Yên, Vũ Lê Phương, Dương Tuấn Ngọc, 2013. Các kiểu bờ biển khu vực Phú Yên - Khánh Hòa và vấn đề dự báo xu thế biến động bờ biển trong bối cảnh mực nước biển dâng. Tuyển tập báo cáo khoa học, Hội nghị khoa học địa chất biển toàn quốc lần thứ 2. Tr. 251-259.

Trịnh Thế Hiếu, 1981. Đặc điểm trầm tích các bãi cát hiện đại ven bờ biển Phú Khánh. Tuyển tập nghiên cứu biển, Tập II-2, Tr. 165-178.

Trần Văn Bình, Nguyễn Đình Đàn, Phạm Bá Trung, Trịnh Minh Cường, 2015. Đặc điểm địa mạo vịnh Nha Trang và khu vực lân cận. Tuyển tập nghiên cứu biển, Tập 21, Số 2, Tr. 42-54.

Trần Văn Bình, Trịnh Thế Hiếu, 2010. Sự biến đổi hình thái địa hình bãi và đường bờ tại một số khu vực bờ biển Nam Trung Bộ theo thời gian (2007 - 2008). Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, 10(2), 15-29.

Lê Đình Mầu, Nguyễn Văn Tuân, Phạm Thị Phương Thảo, 2010. Đặc điểm phân bố các đặc trưng sóng tại vịnh Nha Trang trong các trường gió mùa điển hình. Tuyển tập nghiên cứu biển, Tập XVII, Tr. 9-17.

Hà Thanh Hương, Đinh Văn Ưu, Nguyễn Trung Việt, 2013. Hoàn lưu ven bờ vịnh Nha Trang. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 29, Số 2, Tr. 65-71.

Lê Thanh Bình, Nguyễn Việt Đức, Nguyễn Trung Việt, Dương Hải Thuận, Nguyễn Văn Thìn, Trần Thanh Tùng, Đinh Văn Ưu, Rafael Almar, Jean-Pierre Lefebvre, 2013. Một số kết quả nghiên cứu ban đầu về diễn biến đường bờ vịnh Nha Trang sử dụng công nghệ giám sát hình ảnh. Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2013. Trường Đại học Thủy lợi, Tr. 179-181.

Downloads

Published

30-06-2018

How to Cite

Binh, T. V., Dan, N. D., Long, B. H., Trung, P. B., Cuong, T. M., & Hai, N. H. (2018). FEATURES OF MORPHOLOGICAL CHANGE IN NHA TRANG BEACH, KHANH HOA PROVINCE. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 18(2), 124–133. https://doi.org/10.15625/1859-3097/18/2/8785

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>