Evaluating the shoreline and bottom terrain variations in the naval port of zone 5, Phu Quoc, Kien Giang by using multi - temporal remote sensing images

Nguyen The Luan, Nguyen Ngoc Tien, Tran Anh Tuan, Le Dinh Nam, Pham Duc Hung, Nguyen Xuan Tung
Author affiliations

Authors

  • Nguyen The Luan Institute of Marine Geology and Geophysics, VAST, Vietnam
  • Nguyen Ngoc Tien Institute of Marine Geology and Geophysics, VAST, Vietnam
  • Tran Anh Tuan Institute of Marine Geology and Geophysics, VAST, Vietnam
  • Le Dinh Nam Institute of Marine Geology and Geophysics, VAST, Vietnam
  • Pham Duc Hung Institute of Marine Geology and Geophysics, VAST, Vietnam
  • Nguyen Xuan Tung Institute of Marine Geology and Geophysics, VAST, Vietnam

DOI:

https://doi.org/10.15625/1859-3097/19/3B/14529

Keywords:

Shoreline, bottom topography, erosion, landslide, accumulation, sediment, naval port of zone 5, Phu Quoc, Kien Giang.

Abstract

In this study, the authors aim to study two major contents: (1) Evaluating the shoreline variation in the naval port of zone 5 (in the years of 1999, 2006, 2009 and 2016); (2) Evaluating the bottom terrain variation in the naval port of zone 5 (in the years of 2007 and 2010). Three main research methodologies were applied: (i) Band rationing method for the shoreline extraction; (ii) Shoreline change analysis method using GPS data; (iii) Digital elevation model integrated with bottom terrain analysis method. The most obvious change in shoreline is in the An Thoi port from Mui Den to Mui Ong Doi. In the shoreline from Mui Den to Mui Con Duong, a backward shoreline evolution (erosion) mainly occurred with an average width of about 40–50 m, while some other places had a forward shoreline evolution (accumulation), especially in Mui Con Duong with a width of 60 m. These sediment materials are sent to conductor and accumulation, making the bottom terrain raised. As on the sections AA’, BB’, CC’, DD’, we could see that the bottom terrain at the channel of naval port of zone 5 has the depth variation only from 2 m to 4 m. The accumulation rate is up to 1 m/year in this period.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ozturk, D., and Sesli, F. A., 2015. Shoreline change analysis of the Kizilirmak Lagoon Series. Ocean & Coastal Management, 118, 290–308.

Du, Z., Li, W., Zhou, D., Tian, L., Ling, F., Wang, H., ... and Sun, B., 2014. Analysis of Landsat-8 OLI imagery for land surface water mapping. Remote sensing letters, 5(7), 672–681.

McFeeters, S. K., 1996. The use of the Normalized Difference Water Index (NDWI) in the delineation of open water features. International Journal of Remote Sensing, 17(7), 1425–1432.

Xu, H., 2006. Modification of normalised difference water index (NDWI) to enhance open water features in remotely sensed imagery. International Journal of Remote Sensing, 27(14), 3025–3033.

Feyisa, G. L., Meilby, H., Fensholt, R., and Proud, S. R., 2014. Automated Water Extraction Index: A new technique for surface water mapping using Landsat imagery. Remote Sensing of Environment, 140, 23–35.

Feyisa, G. L., Meilby, H., Fensholt, R., and Proud, S. R., 2014. Automated Water Extraction Index: A new technique for surface water mapping using Landsat imagery. Remote Sensing of Environment, 140, 23–35.

Li, W., and Gong, P., 2016. Continuous monitoring of coastline dynamics in western Florida with a 30-year time series of Landsat imagery. Remote Sensing of Environment, 179, 196–209.

Klemas, P., and Victor, V., 2009. Remote sensing of coastal resources and environment. Environmental Research, Engineering and Management, 48(2), 11–18.

Proisy, C., Souza Filho, P., Fromard, F., Prost, M. T., Mendes, A. C., and De Coligny, F., 2003. Monitoring the Dynamic of the Amazon Coast (Pará, Brasil and French Guiana) Using a Commom Methodology Based on a Spatial Analysis Coupled to a Simulation Tool. Mangrove 2003.

Winarso, G., and Budhiman, S., 2001. The potential application of remote sensing data for coastal study. In Proc. 22nd. Asian Conference on Remote Sensing, Singapore (pp. 1–5).

Trần Văn Điện, Trần Đình Lân, Trần Đức Thạnh, Nguyễn Văn Thảo, Đỗ Thu Hương, 2005. Ứng dụng viễn thám giám sát xói lở bờ biển và biến động cửa đầm phá Tam Giang, Cầu Hai, Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia về đầm phá Thừa Thiên-Huế. Tr. 277–287.

Phạm Thị Phương Thảo, Hồ Đình Duẩn, Đặng Văn Tỏ, 2011. Ứng dụng viễn thám và GIS trong theo dõi và tính toán biến động đường bờ vực Phan Thiết. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, 11(3), 1–13.

Nguyễn Duy Khang, Lê Mạnh Hùng, 2012. Thực trạng xói lở bờ biển, suy thoái rừng phòng hộ và xu thế diễn biến đường bờ khu vực ven biển Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi.

Trịnh Lê Hùng, Vũ Danh Tuyên, 2013. Nghiên cứu phương pháp xác định biến động đường bờ dựa trên kết quả phân loại ảnh viễn thám đa thời gian. Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường, 1, 42–47.

Đào Đình Châm, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Quang Minh, 2013. Ứng dụng công nghệ viễn thám và hệ thông tin địa lý trong đánh giá diễn biến bãi bồi ven biển Cửa Đáy qua các thời kỳ (1996–2011). Tạp chí Các khoa học về Trái đất, 35(4), 349–356.

Huỳnh Văn Chương, Trần Huy Cương, Phạm Gia Tùng, 2014. Ứng dụng viễn thám và GIS đánh giá sự biến đổi địa hình bờ biển khu vực Núi Thành, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2000–2013. Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2014. Tr. 1–8.

Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Văn Khánh, 2016. Quan trắc sự biến động đường bờ sử dụng ảnh vệ tinh Landsat đa thời gian ở khu vực Cửa Đại, sông Thu Bồn, Quảng Nam. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất.

Downloads

Published

21-10-2019

How to Cite

Luan, N. T., Tien, N. N., Tuan, T. A., Nam, L. D., Hung, P. D., & Tung, N. X. (2019). Evaluating the shoreline and bottom terrain variations in the naval port of zone 5, Phu Quoc, Kien Giang by using multi - temporal remote sensing images. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 19(3B), 239–248. https://doi.org/10.15625/1859-3097/19/3B/14529

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>