A STATISTICAL ANALYSIS OF TYPHOONS IN THE PERIOD 1951 - 2013 IN VIETNAM’S COASTAL ZONES

Du Van Toan, Nguyen Quoc Trinh, Pham Van Tien, Luu Thi Toan, Luu Thanh Trung, Nguyen Ngoc Tien
Author affiliations

Authors

  • Du Van Toan Viện Nghiên cứu quản lý biển và hải đảo
  • Nguyen Quoc Trinh Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia
  • Pham Van Tien Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường
  • Luu Thi Toan Đại Học Quốc Gia Hà Nội
  • Luu Thanh Trung Vụ Khoa học và Công nghệ-Bộ Tài nguyên và Môi trường
  • Nguyen Ngoc Tien Viện Địa chất và Địa vật lý biển-Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

DOI:

https://doi.org/10.15625/1859-3097/14/2/4485

Keywords:

Vietnam typhoon, coastal zone, landing points, maximum wind speed, maximum rainfall, frequenoy per storm.

Abstract

This article provided some evaluation methods of statistical analysis of typhoons in Vietnam. The results indicated that there were a total of 696 storms in Vietnamese sea for the period between 1951 - 2013, with the annual average more than 11 storms. Among them 327 storm approached coastline, bringing an average of 5.2 storms per year. Furthermore, hurricane season are likely to occur throught the month of July to September. The number of landing points were divided by 7 zones, taking account of decreasing gradient southward. The maximun, speed of storm was 58 metre per second and the maximum rainfall was over 400 mm. The variation mechanism of Vietnam typhoons in the future were withdrawn in order to support assurance of weather information and disaster prevention

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Nguyễn Văn Âu, 2002. Địa lý tự nhiên biển Đông. Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002. 180 tr.

Vũ Thanh Hằng, Ngô Thị Thanh Hương, Phan Văn Tân, 2010. Đặc điểm hoạt động của bão ở vùng biển gần bờ Việt Nam giai đoạn 1945-2007. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 26, Số 3S, 344-353.

Nguyễn Văn Tuyên, 2007. Xu hướng hoạt động của xoáy thuận nhiệt đới trên Tây Bắc Thái Bình Dương và Biển Đông theo các cách phân loại khác nhau. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 559, 14-21.

Phạm Ngọc Toàn, Phan Tấn Đắc, 1993. Khí hậu Việt Nam. Nxb. KHKT. 350 tr.

Đinh Văn Ưu, Phạm Hoàng Lâm, 2005. Biến động mùa và nhiều năm của trường nhiệt độ mặt nước biển và sự hoạt động của bão tại khu vực Biển Đông. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ XXI 3PT, 12-19.

Đinh Văn Ưu, 2009. Đánh giá quy luật biến động dài hạn và xu thế biến đổi số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực Tây Thái Bình Dương, Biển Đông và ven biển Việt Nam. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 25 3S, 542-550.

Đinh Văn Ưu, 2010. Sự biến động hoạt động và đổ bộ của bão nhiệt đới vào bờ biển Việt Nam. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 26, Số 3S, 479-455.

Đinh Văn Ưu, 2011. Đặc điểm biến động bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 27, Số 1S, 266-272.

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 2009. Biển Đông. Tập 1. Nxb. KHTN&CN. 600 tr

C. W. Landsea, R. A. Pielke, A. M. Mestas-Nunez, J. A. Knaff, 1999. Atlantic basin hurricanes: Indices of climatic changes, Climatic Change 42, 89-99.

M. Xu, M. Ying, Q. Yang, 2004. “Climate variability of tropical cyclone activities in Western North Pacific ocean”, the 26th Conference on Hurricanes and Tropical Meteorology, Miami, Florida, 3-7 May, 2004, p. 10A.4.

D. S. Wilks, Statistical methods in the Atmospheric Sciences - Second Edition, 2006.

http://www.jma.go.jp/jma/indexe.html.

Белоненко Т. В., Шевченко Г. В., 2011. Методика оценки характеристик штормовых нагонов в различных районах океана. Спб, Гидрометеоиздат, 178 ctp

Григоркина Р. Г., Фукс В. Р., 1986. Воздействие тайфунов на океан. Л., Гидрометеоиздат, 1986, 242 ctp.

Данченков М. А., Гаврилов Г. М., 2000. Подъем вод у центральной части побережья Вьетнама в 1979-1988 гг. //Тр. ДВНИГМИ. 2000, вып. 140. С. 124-130.

Ластовецкий Е.И., Савельев А.В., 2000. Особенности гидрологического режима шельфовых вод Вьетнама осенью 1992 г. //Тр. ДВНИГМИ. 2000, вып. 140. С. 118-123.

Ластовецкий Е. И., Стерхов С. Н., Савельев А. В., 2000. Особенности геострофической циркуляции вод на шельфе Вьетнама и в прилегающих районах. //Тр. ДВНИГМИ. 2000, вып. 140. С. 131-136.

Ластовецкий Е. И., Савельев А. В., 2000. Особенности гидрологического режима вод шельфа Вьетнама в летний сезон. //Тр. ДВНИГМИ. 2000, вып. 140. С. 110-117.

Юрасов Г. И., 1985. Исследование гидрологических условий на шельфе в районе дельты реки Меконг в период юго-западного муссона. //Океанологические исследования в Тихом океане. Владивосток. ДВНЦ АН СССР. 1985. С. 56-60.

Downloads

Published

19-08-2014

How to Cite

Toan, D. V., Trinh, N. Q., Tien, P. V., Toan, L. T., Trung, L. T., & Tien, N. N. (2014). A STATISTICAL ANALYSIS OF TYPHOONS IN THE PERIOD 1951 - 2013 IN VIETNAM’S COASTAL ZONES. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 14(2), 176–186. https://doi.org/10.15625/1859-3097/14/2/4485

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>