Vol. 5 No. 2 (1983)

Published: 30-06-1983

Research Article

 • Tính toán động lực học hàm đo hai tiếp điểm ba bậc tự do
  Nguyen Van Khang, Ho Dac Tho, Do Sanh, Do Trong Hung, Banh Xuan Tho
  1-6

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10429
 • Phương trình vi phân ngẫu nhiên xtratonovich và ứng dụng trong lý thuyết dao động ngẫu nhiên
  Nguyen Tien Khiem
  7-15

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10430
 • Tính không gian kết cấu mỏng có gờ bằng phương pháp phần tử hữu hạn
  Vu Manh Lang
  16-22

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10431
 • Về một phương pháp xây dựng hàm Liapunov
  Nguyen Dinh Phu
  23-30

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10447