Vol. 1 No. 1-2 (1979)

Published: 01-07-1979

Research Article

 • Ảnh hưởng của lõi đất dưới đáy móng đối với sư phân bố ứng suất trong nền đất
  Le Quy An
  2-8

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/9886
 • On the observable conditions in the nonlinear systems
  Nguyen Thanh Bang
  9-19

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/9888
 • Vấn đề khảo sát phương trình Fokker-Planck-Kolmogov bằng phương pháp tham số điều khiển
  Nguyen Dong Anh
  20-27

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/9889
 • Vấn đề khảo sát phương trình Fokker-Planck-Kolmogov bằng phương pháp khai triển chuỗi Macloren theo tọa độ ẩn
  Nguyen Dong Anh
  28-36

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/9890
 • Vibration of rigid bodies in the visco-elastic Hook-Maxwell model
  Nguyen Van Dao
  37-45

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/9891
 • The oscillations of the dynamical system with hysteresis characteristics excited by stochastic parameter and forces. I.
  Nguyen Cao Menh
  46-53

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/9892
 • Về một điều kiện ổn định
  Nguyen Van Dinh
  54-64

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/9893