Return to Article Details Vấn đề khảo sát phương trình Fokker-Planck-Kolmogov bằng phương pháp khai triển chuỗi Macloren theo tọa độ ẩn Download Download PDF