Return to Article Details Vấn đề khảo sát phương trình Fokker-Planck-Kolmogov bằng phương pháp tham số điều khiển Download Download PDF