Kết quả bước đầu phân tích tài liệu địa chấn dò sâu nghiên cứu cấu trúc vỏ Trái Đất miền Bắc Việt Nam

Đinh Văn Toàn, Steven Harder, Phạm Năng Vũ, Trịnh Việt Bắc, Đoàn Văn Tuyến, Lại Hợp Phòng, Trần Anh Vũ, Nguyễn Thị Hồng Quang
Author affiliations

Authors

  • Đinh Văn Toàn
  • Steven Harder
  • Phạm Năng Vũ
  • Trịnh Việt Bắc
  • Đoàn Văn Tuyến
  • Lại Hợp Phòng
  • Trần Anh Vũ
  • Nguyễn Thị Hồng Quang

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/4/9715

Abstract

Preliminary results on the study of the earth crustal structure in Northern Vietnam by deep seismic data analysis ...

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Toàn, Đinh V., Harder, S., Vũ, P. N., Bắc, T. V., Tuyến, Đoàn V., Phòng, L. H., Vũ, T. A., & Quang, N. T. H. (2009). Kết quả bước đầu phân tích tài liệu địa chấn dò sâu nghiên cứu cấu trúc vỏ Trái Đất miền Bắc Việt Nam. Vietnam Journal of Earth Sciences, 31(4), 289–298. https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/4/9715

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>