Relations between economic zoobenthos species and ecological characteristics of Thi Nai lagoon, Vietnam

Phan Duc Ngai, Vo Si Tuan
Author affiliations

Authors

  • Phan Duc Ngai Trường Đại học Khánh Hòa
  • Vo Si Tuan Viện Hải dương học

DOI:

https://doi.org/10.15625/1859-3097/19/1/9352

Keywords:

Zoobenthos, ecological characteristics, Thi Nai lagoon.

Abstract

Relations between economic zoobenthos species and ecological characteristics of Thi Nai lagoon were reported as results of three surveys carried out during 2014–2015. The results have pointed out 11 zoobenthos species that have primarily economic value at the Thi Nai lagoon (5 bivalve species, 5 crustacea species and 1 gastropoda species). Bivalve group possesses 91% of the entire commercial yield of benthic animal (7,456.9 tons/year), in which Glauconome chinensis and Gari elongata possess dominatingly (possess 90% of the entire commercial yield of bivalves: 6,817 tons/year). Bivalve and gastropoda groups were found in correlation with sandy sediment and mangroves but crustacea group was found in correlation with muddy sand sediments and seagrass. The results of this study will conntribute the scientific basis for further studies on the trophic relationship, food web and data for planning, zoning and appropriate exploitation of fisheries resources.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Nguyễn Xuân Hòa, Phạm Thị Lan, Nguyễn Xuân Trường, 2010. Hiện trạng rừng ngập mặn ở dãi ven bờ Nam Trung Bộ (từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận). Tuyển tập Nghiên cứu biển, 17, 167–177.

Đặng Ngọc Thanh, Nguyễn Trọng Nho, 2009. Đặc trưng sinh thái đầm phá ven biển. Tập IV. Nxb. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội. Tr. 299–354.

Võ Sĩ Tuấn, Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Xuân Hòa, Nguyễn Thị Liên, Ngô Thanh Hoàng Song, 2007. Quy hoạch và triển khai quản lý đất ngập nước ở Cồn Chim, đầm Thị Nại, tỉnh Bình Định. Tuyển tập báo cáo hội nghị quốc gia Biển Đông. Tr. 91–98.

Nguyễn An Khang, Võ Sĩ Tuấn, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Long, Hứa Thái Tuyến, Trương Xuân Đưa, Nguyễn Xuân Hòa, Phan Kim Hoàng, Nguyễn Xuân Vị, Lê Thị Thu Thảo, Đào Tấn Học, 2010. Hiện trạng nguồn lợi và nguồn giống thủy sản trong đầm Thị Nại qua phương pháp điều tra nguồn lợi vùng bờ có sự tham gia của cộng đồng. Tuyển tập Nghiên cứu biển, 17, 118–131.

Phan Đức Ngại, Võ Sĩ Tuấn, Hứa Thái Tuyến, Nguyễn An Khang, 2013. Biến động nguồn lợi khai thác thủy sản trong đầm Thị Nại. Tuyển tập Nghiên cứu biển, 19, 143–151.

Phan Đức Ngại, Võ Sĩ Tuấn, Hứa Thái Tuyến, Nguyễn An Khang, 2015. Đặc trưng và hiện trạng khai thác một số loài động vật đáy có giá trị kinh tế chủ yếu ở đầm Thị Nại, Tỉnh Bình Định. Tạp chí Sinh học, 37, 418–428.

Walters, J. S., Maragos, J., Siar, S., and White, A. T., 1998. Participatory coastal resource assessment: A handbook for community workers and coastal resource managers. Coastal Resource Management Project and Silliman University, Cebu City, Philippines. 113 p.

Folk, R. L., 1964. 1968, 1974, 1980, Petrology of sedimentary rocks: Austin. Texas, Hemphill.

Cernohorsky, W. O., 1972. Marine shells of the Pacific (Vol. 2). Pacific publications.

Abbott, R. T., and Dance, S. P., 1983. Compedium of seashells. A color guide to more than 4.200 of the World’s Marine Shells, EP Dutton. Inc, New York.

Abbott, R. T., 1991. Seashells of Southeast Asia. Graham Brash.

Wye, K. R., 1991. The encyclopedia of shells. Facts on File. New York. Oxford.

Gurjanova, E. F., 1972. Fauna of the Tonkin Gulf and its environmental condition. Explorations of the Fauna of the seas. Acad. Sci. USSR. Zool. Inst, 10, 22–146.

Banner, D. M., and Banner, A. H., 1975. The alpheid shrimp of Australia, Part 2: the genus Synalpheus. Australian Museum, 12, 267–389.

Sakai, T., 1976. Crabs of Japan and the adjacent seas. Crabs of Japan and the Adjacent Seas, 24, 251 p.

Holthuis, L. B., 1980. FAO species catalogue. Volume 1-Shrimps and prawns of the world. An annotated catalogue of species of interest to fisheries (No. 125).

Serène, R., 1984. Crustaces Decapodes Brachyoures de l’Ocean Indien Occidental et de la Mer Rouge, Xanthoidea: Xanthidae et Trapeziidae. Avec un addendum par Crosnier A.: Carpiliidae et Menippidae. Faune tropicale, 24, 1–243.

Dai Ai-yun, Yang Si-liang, 1991. Crabs of the China seas. China Ocean Press Beijing and Springer - Verlag. 682 p.

Holthuis, L., 1993. The Recent Genera of the Caridean and Stenopodidean Shrimps (Crustacea. Decapoda) with an Appendix on the Order Amphionidacea. Nationaal Nattuurhistorisch Mus., 328 p.

Nguyễn Văn Chung, Đặng Ngọc Thanh, Phạm Thị Dự, 2000. Động vật chí Việt Nam. Phần 1. Tôm biển Penaeoidea, Nephropoidea, Palinuroidea, Gonodactyloidea, Lysiosquilloidea, Squilloidea. Nxb. Khoa học và Kỹ Thuật, Hà Nội. 263 tr.

Nguyễn Văn Chung, 2001. Giống ghẹ Charybdis (Crustacea: Portunidae) ở Việt Nam. Tuyển tập Nghiên cứu biển, 12, 167–178.

Nguyễn Văn Chung, 2003. Họ Cua bơi - Portunidae (Crustacea) ở biển Việt Nam. Những vấn đề Nghiên cứu cơ bản trong Khoa học sự sống. Báo cáo Khoa học Hội nghị toàn quốc lần thứ hai. Tr. 45–46.

Poore, G. C. (Ed.), 2004. Marine decapod Crustacea of southern Australia: A guide to identification. CSIRO publishing. 574 p.

Ter Braak, C. J., 1986. Canonical correspondence analysis: a new eigenvector technique for multivariate direct gradient analysis. Ecology, 67(5), 1167–1179.

Phan Đức Ngại, Võ Sĩ Tuấn, Đoàn Như Hải, 2015. Đặc điểm phân bố của một số loài động vật đáy ở đầm Đề Gi, tỉnh Bình Định. Tạp chí Sinh học, 37, 437–445.

Poutiers, J. M., 1998. Bivalves. FAO species identification guide for fishery purposes. The living marine resources of the Western Central Pacific. Volume 1. Seaweeds, corals, bivalves and gastropods.

Springsteen, F. J., Leobrera, F. M., and Leobrera, C. B., 1986. Shells of the Philippines (Vol. 100). Manila: Carfel Seashell Museum.

Del Norte-Campos, A. G. C., 2004. Some aspects of the population biology of the sunset elongate clam Gari elongata (Lamarck, 1818) (Mollusca, Pelecypoda: Psammobiidae) from the Banate Bay Area, West Central Philippines. Asian Fisheries Science, 17(4), 299–312.

Nabuab, F., and Campos, A. D. N., 2006. Some aspects of the reproduction in the elongate sunset clam, Gari elongata (Lamarck 1818) from Banate Bay Area, West Central Philippines. Science Diliman (Philippines), 18, 34–46.

Sato, S. I., 2006. Drastic change of bivalves and gastropods caused by the huge reclamation projects in Japan and Korea. Plankton and Benthos Research, 1(3), 123–137.

Downloads

Published

31-03-2019

How to Cite

Ngai, P. D., & Tuan, V. S. (2019). Relations between economic zoobenthos species and ecological characteristics of Thi Nai lagoon, Vietnam. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 19(1), 127–135. https://doi.org/10.15625/1859-3097/19/1/9352

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>