CHARACTERISTICS OF BENTHIC RESOURCES AT CENTRAL VIETNAM’S LAGOONS

Phan Duc Ngai, Vo Si Tuan, Nguyen Van Long, Hua Thai Tuyen, Nguyen An Khang
Author affiliations

Authors

  • Phan Duc Ngai University of Khanh Hoa
  • Vo Si Tuan Institute of Oceanography-VAST
  • Nguyen Van Long Institute of Oceanography-VAST
  • Hua Thai Tuyen Institute of Oceanography-VAST
  • Nguyen An Khang Institute of Oceanography-VAST

DOI:

https://doi.org/10.15625/1859-3097/16/1/6491

Keywords:

Benthic resources, central Vietnam’s lagoons, De Gi, Thi Nai, Nha Phu, Thuy Trieu.

Abstract

Characteristics of benthic resouces at central Vietnam’s lagoons are determined by ten surveys from 2008 - 2013. The result has identified 18 benthic species that have primarily economic value including: 8 Bivalvia species, 2 Gastropoda species, 8 Crustacea species. Bivalves are dominant in benthic yield in De Gi and Thi Nai but crustaceans are dominant in benthic yield  in Nha Phu and Thuy Trieu. Benthic yield of four lagoons primarily belongs to five species including: Gari elongata (De Gi), Glauconome chinensis và Potamocorbula cf. laevis (Thi Nai), Portunus pelagicus (Nha Phu and Thuy Trieu). The majority of benthic resources are epifauna, inhabiting in tidal zone and concentrating in sandy bottom. The results of this study will provide scientific basis for researches on the food chain, food web and data for planning, zoning and appropriately exploiting fisheries resources.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Nguyễn Văn Lục, Nguyễn Tác An, Nguyễn Phi Uy Vũ, Lê Thị Thu Thảo, Trần Văn Lang, Nguyễn Thị Liên, 2004. Nguồn lợi cá và khả năng khai thác ở đầm Đề Gi tỉnh Bình Định. Tuyển tập nghiên cứu biển. Tập XIV. Tr. 119-128.

Đặng Ngọc Thanh, Nguyễn Trọng Nho, 2009. Đặc trưng sinh thái đầm phá ven biển. Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghệ. Tập IV. Tr. 299-354.

Nguyễn Đình Mão, 1996. Vài nét về điều kiện tự nhiên và nguồn lợi cá ở các đầm Thị Nại, Ô Loan và Nha Phu thuộc vùng biển Trung Trung Bộ. Tuyển tập nghiên cứu biển. Tập VII. Tr. 131-146.

Nguyễn Văn Chung, Đào Tấn Hỗ, Lê Trọng Minh, Tôn Thất Thống, Trần Đình Nam, Nguyễn Văn Lượm, 1978. Kết quả sơ bộ điều tra nghiên cứu động vật đáy vịnh Bình Cang - Nha Trang. Tuyển tập nghiên cứu biển. Tập I, phần 1. Tr. 95-110.

Walters, J., Maragos, J., Siar, S., and White, A. T., 1998. Participatory coastal resource assessment: A handbook for community workers and coastal resource managers CRMP and Silliman University, Cebu City, Philippines. White AT, Sanderson N, Ross MA, Portigo MF.

Cernohorsky, W. O., 1972. Marine shells of the Pacific (Vol. 2). Pacific publications.

Abbott, R. T., and Dance, S. P., 1983. Compedium of seashells. A color guide to more than 4.200 of the World’s Marine Shells, EP Dutton. Inc, New York.

Abbott, R. T., 1991. Seashells of Southeast Asia. Graham Brash.

Wye, K. R., 1991. The encyclopedia of shells. Facts on File.

Gurjanova, E. F., 1972. Fauna of the Tonkin Gulf and its environmental condition. Explorations of the Fauna of the seas. Acad. Sci. USSR. Zool. Inst, 10, 22-146.

Banner, D. M., and Banner, A. H., 1975. The alpheid shrimp of Australia. II. The Genus, 12, 267-389. DOI: https://doi.org/10.3853/j.0067-1975.29.1975.389

Sakai T., 1976. Crabs of Japan and the Adjacent Seas. Tokyo, Kodansha. Volume XXIX. 251 pp.

Holthuis, L. B., 1980. FAO species catalogue. Volume 1-Shrimps and prawns of the world. An annotated catalogue of species of interest to fisheries (No. 125).

Serène, R., and Crosnier, A., 1984. Crustacés décapodes brachyoures de l'océan Indien occidental et de la mer Rouge: Xanthoidea: Xanthidae et Trapeziidae. Addendum: Carpiliidae et Menippidae.

Dai, A., and Yang, S. L., 1991. Crabs of the China seas. Springer.

Holthuis, L. B., Fransen, C. H., and Van Achterberg, C., 1993. The recent genera of the caridean and stenopodidean shrimps (Crustacea, Decapoda) with an appendix on the order Amphionidacea. DOI: https://doi.org/10.5962/bhl.title.152891

Nguyễn Văn Chung, Đặng Ngọc Thanh, Phạm Thị Dự, 2000. Động vật chí Việt Nam. Phần 1. Tôm biển Penaeoidea, Nephropoidea, palinuridae, Gonodactyloidea, Lysiosquillina, Squillidae. Nxb. Khoa học và Kỹ Thuật. Hà Nội. 263 tr.

Nguyễn Văn Chung, 2001. Giống ghẹ Charybdis (Crustacea: Portunidae) ở Việt Nam. Tuyển tập nghiên cứu biển tập. Tập XII. Tr. 167-178.

Nguyễn Văn Chung, 2003. Họ Cua bơi - Portunidae (Crustacea) ở biển Việt Nam. Những vấn đề Nghiên cứu cơ bản trong Khoa học sự sống. Báo cáo Khoa học Hội nghị toàn quốc lần thứ hai. Tr. 45-46.

Poore, G. C. (Ed.), 2004. Marine decapod Crustacea of southern Australia: A guide to identification. CSIRO publishing. 574 pp. DOI: https://doi.org/10.1071/9780643092129

Poutiers, J. M., 1998. FAO species identification guide for fishery purposes. The living marine resources of the Western Central Pacific, 1.

Springsteen, F. J., Leobrera, F. M., and Leobrera, C. B., 1986. Shells of the Philippines (Vol. 100). Manila: Carfel Seashell Museum.

Carpenter, K. E., and Niem, V. H., 1998. FAO species identification guide for fishery purposes. The living marine resources of the Western Central Pacific. Vol. 2. Cephalopods, crustaceans, holothurians and sharks. FAO, Roma (Italia).

FAO, 2010-2015. Cultured Aquatic Species Information Programme. Scylla serrata. Cultured Aquatic Species Information Programme. Text by Quinitio, E.T. - SEAFDEC. In: FAO Fisheries and Aquaculture Department [online]. Rome. Updated 2010. [Cited 18 April 2015]. http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Scylla_serrata/en#tcNA0078.

Nguyễn Hữu Huân, 2008. Sức sản xuất sơ cấp và một số yếu tố sinh thái liên quan ở vùng biển ven bờ Bình Định. Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Quốc gia “Biển Đông-2007”. Tr. 481-494.

Nguyễn Hữu Huân, Nguyễn Tác An, Bùi Hồng Long, 2009. Năng suất sinh học sơ cấp thực vật nổi và điều kiện sinh thái liên quan ở vực nước Nha Trang - Nha Phu (Khánh Hòa). Tuyển tập Hội nghị Khoa học toàn quốc về sinh học biển và phát triển bền vững. Tr. 431-442.

Phạm Minh Thụ, Hoàng Trung Du, Nguyễn Hữu Huân, Lê Trần Dũng, Lê Trọng Dũng, Võ Hải Thi, Trần Thị Minh Huệ, 2013. Chất lượng môi trường nước đầm Thủy Triều (Khánh Hòa) mùa khô 2012 và tác động của các hoạt động kinh tế xã hội. Tuyển tập nghiên cứu biển. Tập XIX. Tr. 80-90.

Troussellier, M., and Gattuso, J. P., 2006. Coastal lagoon. Encyclopedia of Earth. Eds. Cutler J. Cleveland (Washington, DC: Environmental Information Coalition, National Council for Science and the Environment).[First published in the Encyclopedia of Earth November 21.

Nguyễn Hữu Phụng, Tạ Minh Đường, Phạm Thị Dự, Đào Tấn Hỗ, Võ Sĩ Tuấn, Bùi Thế Phiệt, Trần Trọng Thương, 1994. Hải sản kinh tế chủ yếu vùng biển Nam Trung Bộ. Tuyển tập nghiên cứu biển. Tập V. Tr. 125-139.

Downloads

Published

31-03-2016

How to Cite

Ngai, P. D., Tuan, V. S., Long, N. V., Tuyen, H. T., & Khang, N. A. (2016). CHARACTERISTICS OF BENTHIC RESOURCES AT CENTRAL VIETNAM’S LAGOONS. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 16(1), 80–88. https://doi.org/10.15625/1859-3097/16/1/6491

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>