POLLUTION LOAD INTO DA NANG BAY

Le Xuan Sinh, Le Van Nam
Author affiliations

Authors

  • Le Xuan Sinh Institute of marine environmental and resouces
  • Le Van Nam Institute of Marine Environment and Resources-VAST

DOI:

https://doi.org/10.15625/1859-3097/15/2/5896

Keywords:

Pollution load, pollution sources, aquaculture, industry, domestic wastewater, wastewater.

Abstract

Based on the current statistic data and socio-economic development planning to 2025 of Da Nang city, land-based pollution load from development activities has been calculated by using the rapid assessment of water pollution sources. The obtained results showed that each year development activities in Da Nang city discharged into Da Nang bay about 42 thousand tons of COD; 23 thousand tons of BOD5; 9 thousand tons of total nitrogen; 3 thousand tons of total phosphorus and 140 thousand tons of TSS (development activities including living activities, aquaculture, industry, farming and soil washing). Until 2025, these pollution loads will increase by 1.3 - 1.7 times. The main pollution sources are from domestic activities (residents and tourists) and livestock farming. Therefore, treatment of liquid and solid wastes from those sources is very necessary to mitigate the amount of waste into the bay.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Cục Thống kê Đà Nẵng, 2013. Niên giám thống kê Đà Nẵng 2013, Nhà xuất bản thống kế, Hà Nội.

UNEP, 1984. Pollutants from land-based resources in the Mediterranean. UNEP Regional Seas Reports and Studies No. 32.

San Diego-McGlone, M,L,, S,V, Smith and V, Nicolas, 2000. Stoichiometric interpretations of C:N:P ratios in organic waste materials. Marine Pollution Bulletin, 40:325-330. DOI: https://doi.org/10.1016/S0025-326X(99)00222-2

Trần Văn Nhân, Ngô Thị Nga, 2002. Giáo trình công nghệ xử lý nước thải. Nxb. Khoa học và Kỹ thuật. Hà Nội.

Trần Đức Thạnh, Trần Văn Minh, Cao Thị Thu Trang, Vũ Duy Vĩnh, Trần Anh Tú, 2012. Sức tải môi trường Vịnh Hạ Long - Bái Tử Long. Nxb. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. Hà Nội. 294 tr.

Quyết định 882/QĐ-TTg ngày 23/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Đà Nẵng đến năm 2025.

Viện chiến lược phát triển - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2008. Báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020.

Downloads

Published

30-06-2015

How to Cite

Sinh, L. X., & Nam, L. V. (2015). POLLUTION LOAD INTO DA NANG BAY. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 15(2), 165–175. https://doi.org/10.15625/1859-3097/15/2/5896

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)