EXPERIMENTAL STUDY OF DYNAMIC RESPONSE OF THREE-DIMENSIONAL STEEL FRAME ON CORAL FOUNDATION AT THE SONG TU TAY ISLAND

Nguyen Thai Chung, Tran Van Binh, Le Xuan Thuy, Le Hoang Anh
Author affiliations

Authors

  • Nguyen Thai Chung Le Quy Don Technical University
  • Tran Van Binh Le Quy Don Technical University
  • Le Xuan Thuy Le Quy Don Technical University
  • Le Hoang Anh Le Quy Don Technical University

DOI:

https://doi.org/10.15625/1859-3097/14/4/5827

Keywords:

Marine structures, coral, three dimensional steel frame, tank, interaction, experimental.

Abstract

This paper presents some results of experimental study of dynamic response of three- dimensional steel frame on coral foundation at the Song Tu Tay Island subjected to pulsed loads. This is one of the contents of the project with code KC.09.26/11-15 corried out by the survey, experiments on the Song Tu Tay island of the Truong Sa archipelago of Vietnam. The findings by the authors were compared with the results of theoretical calculations to examine the appropriateness of the model and theoretical research methods, to give assessments, comments having scientific and applied meanings, especially for the construction of structures on the Shoals around atolls of the Truong Sa archipelago.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Nguyễn Thái Chung, Lê Hoàng Anh, Đào Như Mai, 2013. Phân tích, đánh giá hiệu quả một số giải pháp kết cấu công trình biển DKI chịu tác dụng của tải trọng sóng và gió theo mô hình bài toán không gian. Tuyển tập công trình Hội nghị toàn quốc Cơ học vật rắn biến dạng lần thứ XI, Tp. Hồ Chí Minh 7-9/11/2013.

Nguyễn Thái Chung, Nguyễn Văn Chình, 2013. Ảnh hưởng của một số yếu tố đến phản ứng động của công trình biển dưới tác dụng của tải trọng sóng và gió. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, 13(2): 33-40.

Nguyễn Minh Tuyển, 2005. Quy hoạch thực nghiệm. Nxb. Khoa học kỹ thuật, Hà Nội.

Đặng Văn Giáp, 1997. Phân tích dữ liệu khoa học bằng chương trình MS-EXCEL. Nxb. Giáo dục. Hà nội.

Võ Văn Thảo, 2001. Phương pháp khảo sát - nghiên cứu thực nghiệm công trình. Nxb. Khoa học kỹ thuật. Hà nội.

Bendat, J. S., and Piersol, A. G., 2011. Random data: analysis and measurement procedures (Vol. 729). John Wiley & Sons. DOI: https://doi.org/10.1002/9781118032428

Khiem, N. T., Son, D., Luong, H. X., Thu, N. V., and Tien, P. H., 2004. Assessment of Base-Structure Connection by Using the Modal Testing Method for Offshore Structures. In The Fourteenth International Offshore and Polar Engineering Conference. International Society of Offshore and Polar Engineers.

Downloads

Published

31-12-2014

How to Cite

Chung, N. T., Binh, T. V., Thuy, L. X., & Anh, L. H. (2014). EXPERIMENTAL STUDY OF DYNAMIC RESPONSE OF THREE-DIMENSIONAL STEEL FRAME ON CORAL FOUNDATION AT THE SONG TU TAY ISLAND. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 14(4), 398–405. https://doi.org/10.15625/1859-3097/14/4/5827

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>