STUDY OF THE CRUSTAL STRUCTURE, GEODYNAMICS AND THE EARTHQUAKE AND TSUNAMI HAZARD ASSESSMENT IN VIETNAM SEA AND ADJACENT AREAS

Bui Cong Que, Nguyen Hong Phuong, Tran Thi My Thanh, Tran Tuan Dung
Author affiliations

Authors

  • Bui Cong Que Viện Vật lý Địa cầu
  • Nguyen Hong Phuong Viện Vật lý Địa cầu
  • Tran Thi My Thanh Viện Vật lý Địa cầu
  • Tran Tuan Dung

DOI:

https://doi.org/10.15625/1859-3097/14/2/4475

Keywords:

Deep crustal structure, geodynamics, source model, earthquake tsunami hazard, earthquake tsunami risk.

Abstract

In order to study the characteristics of crustal structure and geodynamics in the
Vietnam Sea and adjacent areas, all available data and results of survey and investigation on
geology, geotectonics and geophysics for about 50 last years have been accumulated and the
complex and systematic methods for analysis and interpretation of data sources have been built to
determine the quantitative and detailed characteristics of horizontal and vertical layers of the Earth
crust. In the base of the comprehensive analysis of available and updated data, the map of
geophysical fields (such as gravity, magnetic field, seismology, heat flow), bathymetry, structure of
the main boundaries in the Earth crust, structure and geodynamic of the fault systems have been
compiled. With use of the deep crustal structure and geodynamics characteristics on the maps the
earthquake source zones and their source parameters have been determined and in this base some
tsunami scenarios that may be caused by these sources have been developed and calculated. The
results of the earthquake and Tsunami hazards assessment presented in the maps of scale 1:500,000
and larger scale reflect the picture of differenced earthquake and Tsunami hazard with some areas
of relatively high and clear hazards in the Vietnam sea and coastal zones.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Atlas of geology and geophysics of South China Sea, 1987. Map publishing House. Guangdong province. Guangzhou.

Kulinhic R. G. (chủ biên), 1989. Tiến hóa vỏ Trái đất trong Kainozoi và kiến tạo Đông Nam Á. Nxb. Nauka. Moscơva (tiếng Nga) 270 tr.

Ludwig W. J., 1970. The Manila Trench and west Luzon trough, III. Seismic refraction measurement. Deep Sea research. 17, p. 553-571.

Nguyễn Văn Lương, Bùi Công Quế, Nguyễn Văn Dương, 2008. Trường ứng suất kiến tạo và chuyển động hiện đại trong vỏ trái đất khu vực Biển Đông. Tạp chí khoa học và công nghệ biển. Tập 8, Số 1. Tr. 45-58.

Parke M. L., Emery K. O., Raymond Szymankiewics, Raynolds L. M., 1971. Structural framework of continental margin in South China Sea. AAPG bull. P. 723-751.

Pautot G., Rangin C., Brias A., Wu Ji, Han Sq., Li Hx-Lu, Yx. Zhao Jc., 1990. The axial ridge of the South China Sea: A Seabean and geophysical survey. Oceanologica Acta Vol. 13, No. 2. P. 129-143.

Phùng Văn Phách, Bùi Công Quế, 2001. Một số luận giải từ tài liệu địa vật lý về cấu trúc và lịch sử phát triển vỏ đại dương trên Biển Đông. Tạp chí khoa học và công nghệ biển. Tập 1. Số 3. Tr. 1-8.

Nguyen Hong Phuong, 1991. Probablistic assessment of earthquake hazard in Vietnam based on seismotectonic regionalization. Tectonophysics 198, pp. 81-93. Elsevier Publisher.

Nguyen Hong Phuong, Bui Cong Que, 2008. GIS application for deterministic seismic hazard assessment in Vietnam. Journal of geology. Series B. N31-32, p. 171-180.

Nguyễn Hồng Phương, 2008. Những tiến bộ trong phương pháp luận đánh giá độ nguy hiểm động đất ở Việt Nam. Tr. 70- 87. Tuyển tập công trình nghiên cứu Vật lý địa cầu 2008. Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghệ. Hà Nội.

Phuong Hong Nguyen, Que Cong Bui, Xuyen Dinh Nguyen, 2012. Investigation of earthquake tsunami sources, capable of affecting Vietnamese coasts. Natural Hazards. Springer. DOI 10-1007/S.11069-012-0240-3.

Bùi Công Quế, 1982. Hiệu quả địa chất của phương pháp trọng lực trong nghiên cứu cấu trúc sâu vỏ trái đất ở Việt Nam. Tạp chí các khoa học về Trái đất. Tập 4, Số 4. Tr. 107-112.

Bui Cong Que. 1993. Some characteristics of the deep crustal structure and the geodynamics in the territory of Vietnam and neibouring sea areas. Journal of geology. Serie B. N1-2, p. 39-50.

Bùi Công Quế, Nguyễn Thế Tiệp, 1996. Mối tương quan giữa địa hình đáy biển và cấu trúc sâu vỏ Trái đất trên Biển Đông Việt Nam. Tạp chí các khoa học về Trái đất Tập 18, Số 4. Tr. 356-360.

Bui Cong Que, 1998. Characteristic of the geophysical anomaly fields in the Truong Sa Archipelago. Review petro Vietnam. Vol. 3. p. 8-18.

Bùi Công Quế, Trần Tuấn Dũng, Lê Trâm, 2008. Thành lập bản đồ dị thường trọng lực thống nhất trên vùng biển Việt Nam và kế cận. Tạp chí khoa học và công nghệ biển Tập 8, Số 2. Tr. 29-41.

Bùi Công Quế, Trần Tuấn Dũng, 2008. Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc sâu và địa động lực vùng biển Việt Nam và kế cận. Tạp chí các khoa học về Trái đất Tập 30, Số 4. Tr. 481-490.

Bùi Công Quế, 2009. Nghiên cứu xác định các đặc trưng cấu trúc và địa động lực của các hệ đứt gãy trên thềm lục địa Việt Nam và Biển Đông. Tuyển tập công trình nghiên cứu vật lý địa cầu 2008. Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghệ. Hà Nội. Tr. 231-245.

Bùi Công Quế (chủ biên),Trần Tuấn Dũng, Nguyễn Văn Giáp, Nguyễn Như Trung, Lê Trâm, Nguyễn Thị Thu Hương, 2009. Bản đồ dị thường trọng lực Boughe. Tập bản đồ các đặc trưng điều kiện tự nhiên và môi trường vùng biển Việt Nam và kế cận. Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghệ. Hà Nội.

Bùi Công Quế (chủ biên), Trần Tuấn Dũng, Hoàng Văn Vượng, Hà Văn Chiến, Nguyễn Như Trung, Nguyễn Văn Dương, Trần văn Khá, 2009. Bản đồ dị thường trọng lực Fai. Tập bản đồ các đặc trưng điều kiện tự nhiên và môi trường vùng biển Việt Nam và kế cận. Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghệ. Hà Nội.

Bùi Công Quế (chủ biên), Lê Trâm, Trần Tuấn Dũng, Nguyễn Thị Thu Hương, Phí Trường Thành, 2009. Bản đồ cấu trúc sâu vỏ trái đất. Tập bản đồ các đặc trưng điều kiện tự nhiên và môi trường vùng biển Việt Nam và kế cận. Nxb. Khoa học tự nhiên và công nghệ. Hà Nội.

Bùi Công Quế (chủ biên), Nguyễn Đình Xuyên, Phạm Văn Thục, Nguyễn Hồng Phương, Trần Thị Mỹ Thành, Phan Trọng Trịnh, Cao Đình Triều, Ngô Thị Lư, Vũ Thanh Ca, Trần Tuấn Dũng, Nguyễn Văn Lương, 2010. Nguy hiểm động đất sóng thần vùng ven biển Việt Nam. Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghệ. Hà Nội. 320 tr.

Bui Cong Que, Tran Thi My Thanh, Nguyen Dinh Xuyen, Le Tu Son, T. Webb, K. Berryman, Kent Gledhill, Noel Trustrum, M. Sterling, A. King, 2011. Vietnam. New Zealand collaboration for Tsunami hazard, risk and preparedness assessment in coastal areas of Vietnam. International Workshop proceedings on Investigation and research of marine natural resource and Environment Hanoi Sept. 15-16, 2011. Natural science and Tech. Publishing House, p. 228-235.

Sandwell D. T. and Smith. W. H. F, 1997. Marine gravity anomaly from GEOSAT and ERS1 satellite altimetry. Journal of geophysical research. 102. P. 10,039-10,054.

Taylor B. Hayes. D. E., 1983. Origin and history of the South China Sea Basin. Part 2. Geoph.monograph. AGU. Washington 27. P. 23-56.

Pham Van Thuc, Nguyen Dinh Xuyen, Bui Cong Que, Nguyen Kim Lap, 1985. Seismic zoning of territory of Vietnam. Acta geophysica Polonica. Vol. 33, No. 2, pp. 147- 167.

Pham Van Thuc, Kijko A., 1985. Estimation of maximum magnitude and seismic hazard in Southeast Asia and Vietnam. Acta geophysica Polonica. Vol. 33, No. 4, pp. 377-387.

Cao Đình Triều, Lê Văn Dũng, Cao Đình Trọng, 2007. Bước đầu áp dụng phương pháp tất định mới nghiên cứu tai biến động đất ở Việt Nam. Tạp chí Các khoa học về Trái đất. 29(4). Tr. 337- 341.

Cao Dinh Trieu, G. F. Panza, A. Peresan, F. Vaccari, F. Romanelli, Nguyen Huu Tuyen, Pham Nam Hung, Le Van Dung, 2008. Seismic hazard assessment of Vietnam territory on the basis of Deterministic Approach. Vietnam Journal of Geology Series B, No. 31-32. P. 220-230.

Nguyen Nhu Trung, Bui Cong Que, Sang Mook Lee, 2001. Tectonic features in the eastern Sea Basin from satellite gravity data. Advances in Natural Sciences. Vol. 2, No. 3, p. 99-114.

Wu Ji Min, 1994. Evolution and model of cenozoic sedimentation in the South China Sea. Tectonophysics 235, p. 77-98. Elsevier Publisher.

Nguyễn Đình Xuyên, Lê Tử Sơn, 2008. Bản đồ phân vùng động đất lãnh thổ Việt Nam trong tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam. Tuyển tập công trình nghiên cứu Vật lý địa cầu 2008. Tr. 9-24. Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghệ. Hà Nội.

Downloads

Published

19-08-2014

How to Cite

Que, B. C., Phuong, N. H., My Thanh, T. T., & Dung, T. T. (2014). STUDY OF THE CRUSTAL STRUCTURE, GEODYNAMICS AND THE EARTHQUAKE AND TSUNAMI HAZARD ASSESSMENT IN VIETNAM SEA AND ADJACENT AREAS. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 14(2), 97–109. https://doi.org/10.15625/1859-3097/14/2/4475

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>