Institute of Marine Geology and Geophysics - 30 years for studying geology and geophysics in the marine zones of Vietnam and Eastern Sea

Bui Cong Que
Author affiliations

Authors

  • Bui Cong Que Vietnam Association of Geophysicists, Hanoi, Vietnam

DOI:

https://doi.org/10.15625/1859-3097/19/3B/14511

Keywords:

Institute of Marine Geology and Geophysics, geophysical fields, deep crustal structure, seabed sediment structure, geological environment, mineral perspective, earthquake and tsunami hazards.

Abstract

Geological and geophysical investigation and study in the marine zones of Vietnam and Eastern Sea, its application in the mineral exploration, for natural disaster and hazard prevention, environment and resource protection, for sea and island management, marine economic development, sea defence and security is the important, main and long-term tasks of the Institute of Marine Geology and Geophysics. For last 30 years, the institute has a leading role for conducting a numerous projects of national and international programs of marine research and investigation in the marine zones of Vietnam and Eastern Sea. The obtained results and achievements include  big, abundant, up to date databases, newest and detailed schemes and maps, valuable published papers, books, and contributions on characteristics of geophysical fields, deep crustal structure, seabed sediment and environment, geological structure and tectonic evolution, seismotectonics and earthquake, tsunami hazard assessment, mineral potential and perspective evaluation. Results of study on geophysical fields, deep crustal structure, seabed topography and geomorphology have been used for determination of outer limits of continental shelf of Vietnam in the Eastern Sea. Big part of the results was gained from research and investigation projects conducted in the Truong Sa and Hoang Sa areas. On the basis of the obtained achievements, some special tasks are proposed to continue conducting the geological and geophysical research and investigation in the sea of Vietnam and adjacent areas.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Hayes, D. E., 1986. Structure and Origin of South China basin. AAPG Bul., 70.

Hinz, K., and Schlüter, H. U., 1985. Geology of the Dangerous Grounds, South China Sea, and the continental margin off southwest Palawan: Results of SONNE cruises SO-23 and SO-27. Energy, 10(3–4), 297–315.

Hinz, K., Fritsch, J., Kempter, E. H. K., Mohammad, A. M., Meyer, J., Mohamed, D., ... and Benavidez, J., 1989. Thrust tectonics along the north-western continental margin of Sabah/Borneo. Geologische Rundschau, 78(3), 705–730.

Holloway, N. H., 1982. North Palawan block, Philippines - Its relation to Asian mainland and role in evolution of South China Sea. AAPG Bulletin, 66(9), 1355–1383.

Kulinhic, R. G., et al., 1989. Earth crust evolution in Cenozoic and tectonics in Southeast Asia. Nauka. 270 p. (In Russian).

Taylor, B., and Hayes, D. E., 1983. Origin and history of the South China Sea basin. The tectonic and geologic evolution of Southeast Asian seas and islands: Part 2, 27, 23–56.

Bùi Công Quế, Nguyễn Hiệp, 1990. Đặc điểm các trường địa vật lý thềm lục địa Việt Nam và các vùng kế cận. Báo cáo tổng kết đề tài 48B-3-2. Chương trình KHCN cấp nhà nước 48B (1986–1990). Hà Nội.

Bùi Công Quế, Nguyễn Giao, 1996. Địa chất, địa động lực và tiềm năng khoáng sản vùng biển Việt Nam. Báo cáo tổng kết đề tài KT-03-02. Chương trình nghiên cứu biển KT-03 (1991–1995), Hà Nội.

Bùi Công Quế, 2000. Bổ sung, hoàn thiện để xuất bản các bản đồ địa chất địa vật lý vùng biển Việt Nam và kế cận. Báo cáo tổng kết đề tài KHCN-06-10. Chương trình nghiên cứu biển KHCN-06 (1996–2000). Hà Nội.

Bùi Công Quế và nnk., 2001. Dị thường trọng lực vệ tinh và các yếu tổ cấu trúc kiến tạo khu vực Biển Đông. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, 1(3), 54–67.

Bùi Công Quế, 2005. Xây dựng tập bản đồ những đặc trưng cơ bản về điều kiện tự nhiên và môi trường vùng biển Việt Nam và kế cận. Báo cáo tổng kết đề tài KC-09-02. Chương trình nghiên cứu biển KC-09- Hà Nội.

Bùi Công Quế, Trần Tuấn Dũng, Lê Trâm, 2008. Thành lập bản đồ dị thường trọng lực thống nhất trên vùng biển Việt Nam và kế cận. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, 8(2), 29–41.

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 2009. Atlas điều kiện tự nhiên và môi trường vùng biển Việt Nam và kế cận. Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội.

Bùi Công Quế, Trần Tuấn Dũng, 2008. Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc sâu và địa động lực vùng biển Việt Nam và kế cận. Tạp chí Các Khoa học về Trái đất, 30(4), 481–490.

Phùng Văn Phách (chủ biên), Nguyễn Như Trung, Trần Tuấn Dũng, Nguyễn Hoàng, Trần Anh Tuấn, Trịnh Xuân Cường, Hoàng Văn Long, Lê Chi Mai, Nguyễn Trung Thành, Lê Đình Nam, Phí Trường Thành, Lê Đức Anh, Nguyễn Quang Minh, 2017. Cấu trúc địa chất và tiến hóa Biển Đông trong Kainozoi. Sách Chuyên khảo. NXB khoa học tự nhiên và công nghệ, Hà Nội. 300 tr.

Nguyễn Văn Lương, Nguyễn Thế Tiệp, Nguyễn Văn Điệp, Mai Đức Đông, 2014. Đặc điểm hoạt động kiến tạo trẻ khu vực thềm lục địa và ven bờ miền Trung Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, 14(4A).

Que, B. C., 1993. Some characteristics of the deep crustal structure and the geodynamics in the territory of Vietnam and neibouring sea areas. Journal of geology. Serie B, (1), 2.

Bùi Công Quế, Phùng Văn Phách, 2001. Về những yếu tố cấu trúc-kiến tạo chính trên vùng biển Việt Nam và kế cận. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, 1(4), 1–13.

Trung, N. N., Que, B. C., and Lee, S. M., 2001. Tectonic features in the eastern Sea Basin from satellite gravity data. Advances in Natural Sciences, 2(3), 99–114.

Trung, N. N., Lee, S. M., and Que, B. C., 2004. Satellite gravity anomalies and their correlation with the major tectonic features in the South China Sea. Gondwana Research, 7(2), 407–424.

Bùi Công Quế, 2009. Nghiên cứu xác định các đặc trưng cấu trúc và địa động lực của các hệ đứt gãy trên thềm lục địa Việt Nam và Biển Đông. Tuyển tập công trình nghiên cứu vật lý địa cầu 2008. Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội. Tr. 231–245.

Mai Thanh Tân (chủ biên), 2010. Biển Đông. Chuyên khảo, Tập III: Địa chất và Địa vật lý. Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội. 580 tr.

Bùi Công Quế (chủ biên), 2015. Nghiên cứu đặc điểm các trường địa vật lý và cấu trúc sâu vùng biển Việt Nam. Chuyên khảo. Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội. 300 tr.

Nguyễn Thế Tiệp (chủ biên), 2010. Nghiên cứu cấu trúc địa chất vùng biển nước sâu trên 200m vùng biển Nam Việt Nam làm cơ sở khoa học tìm kiếm khoáng sản liên quan. Báo cáo tổng kết đề tài KC-09-18/6–10. Chương trình Nghiên cứu biển KC-09 ( 2006–2010).

Karl Stattegger et al., 2004. Cruise Report VG-5 cruise Nghien Cuu Bien. Nha Trang - May 8 - 31, 2004.

Dương Quốc Hưng, Vũ Ngọc Yến, 2011. Xác định các ranh giới trầm tích Đệ tứ khu vực thềm lục địa miền Trung Việt Nam theo tài liệu địa chấn phân giải cao. Tuyển tập Hội nghị Khoa học và Công nghệ biển toàn quốc lần thứ V, Hà Nội. Tr. 397–403.

Dương Quốc Hưng, Nguyễn Văn Điệp, Vũ Ngọc Yến, Lê Mạnh Hùng, 2013, Đặc điểm trầm tích tầng mặt vùng biển Long Châu - Bạch Long Vĩ theo tài liệu địa chấn phân giải cao. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, 13(3A), 160–166.

Dương Quốc Hưng, Bùi Nhị Thanh, Văn Đức Tùng, Đào Triệu Túc, Vũ Ngọc Yến, Văn Trọng Lâm, 2014. Biểu hiện của hoạt động kiến tạo trẻ trên thềm lục địa nam Việt Nam theo tài liệu địa chấn nông phân giải cao. Tạp chí Các Khoa học về Trái đất, 36(3CĐ), 329–334.

Dương Quốc Hưng, Phan Đông Pha, Nguyễn Văn Điệp, Mai Đức Đông, 2014. Hố thiên thạch trên thềm lục địa Việt Nam và tiềm năng khoáng sản liên quan. Tạp chí Địa chất, Loạt A, số 341–345, 226–229.

Duong Quoc Hung, Bui Cong Que, Do Huy Cuong, Bui Nhi Thanh, Nguyen Van Diep, Mai Duc Dong, 2018. Aplication of highresolution seismic method for marine geological studies in Vietnam Sea. Proceeding, 15th Regional Congress on Geology, Mineral and Energy Resources of Southeast Asia. 16-17 Oct. 2018. Hanoi.

Nguyễn Hồng Phương, 2017. Đánh giá độ nguy hiểm sóng thần trên Biển Đông phục vụ cảnh báo sớm và giảm nhẹ thiệt hại. Chuyên khảo. Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội. 310 tr.

Bùi Công Quế, Trần Tuấn Dũng, Nguyễn Hồng Phương, 2015. Nghiên cứu đặc điểm các trường địa vật lý và cấu trúc sâu vùng biển Việt nam. Chuyên khảo. Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội. 300 tr.

Bùi Công Quế (chủ biên), Nguyễn Đình Xuyên, Phạm Văn Thục, Nguyễn Hồng Phương, Trần Thị Mỹ Thành, Phan Trọng Trịnh, Cao Đình Triều, Ngô Thị Lư, Vũ Thanh Ca, Trần Tuấn Dũng, Nguyễn Văn Lương, 2010. Nguy hiểm động đất và sóng thần ở vùng ven biển Việt Nam. Chuyên khảo. Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội. 320 tr.

Que, B. C., Thanh, T. T. M., Xuyen, N. D., Son, L. T., Webb, T., Berryman, K., ... & King, A. (2011). Vietnam. New Zealand collaboration for Tsunami hazard, risk and preparedness assessment in coastal areas of Vietnam. In International Workshop proceedings on Investigation and research of marine natural resource and Environment Hanoi Sept (pp. 15–16).

Phuong, N. H., 1991. Probabilistic assessment of earthquake hazard in Vietnam based on seismotectonic regionalization. Tectonophysics, 198(1), 81–93.

Phuong, N. H., & Que, B. C. (2008). GIS application for deterministic seismic hazard assessment in Vietnam. Journal of geology. Series B, (31–32), 171–180.

Nguyen, P. H., Bui, Q. C., and Nguyen, X. D., 2012. Investigation of earthquake tsunami sources, capable of affecting Vietnamese coast. Natural hazards, 64(1), 311–327. DOI: 10-1007/S.11069-012-0240-3.

Nguyen, P. H., Bui, Q. C., Vu, P. H., and Pham, T. T., 2014. Scenario-based tsunami hazard assessment for the coast of Vietnam from the Manila Trench source. Physics of the Earth and Planetary Interiors, 236, 95–108. DOI: 10.1016/J. PEPI. 2014.07.003.

Phùng Văn Phách (chủ biên). Nghiên cứu cấu trúc kiến tạo và tiến hóa Biển Đông phục vụ xác lập vùng chủ quyền lãnh hải Việt Nam và dự báo tài nguyên năng lượng và khoáng sản. Báo cáo tổng kết đề tài KC.09.02/11–15. Chương trình KC.09. Hà Nội.

Bùi Công Quế, 1999. Cơ sở khoa học cho việc xác định ranh giới ngoài thềm lục địa Việt Nam. Báo cáo tổng kết đề tài KHCN-06-04. Chương trình nghiên cứu Biển KHCN-06 (1996–2000), Hà Nội.

Thanh, P. T., Hung, D. Q., and Van Diep, N., 2017. Characteristics of the topography and geology of vung may sea mountain area, Truong Sa, Vietnam. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 17(3), 242–251.

Phùng Văn Phách, Nguyễn Quang Minh, 2012. Những nét cơ bản về cấu trúc kiến tạo vùng quần đảo Trường Sa và Tư Chính - Vũng Mây. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, 12(4A), 1–16.

Phạm Huy Tiến (chủ biên) và nnk., 2002. Xác định địa chất, địa mạo xây dựng phương án mở luồng vào các đảo San hô khu vực quần đảo Trường Sa. Báo cáo tổng kết đề tài cấp nhà nước. Viện địa chất và địa vật lý biển. Hà Nội.

Bùi Công Quế và nnk., 2001. Đặc điểm các trường địa vật lý, cấu trúc vỏ trái đất và tiềm năng khoáng sản vùng quần đảo Trường Sa. Tạp chí khoa học công nghệ biển, 1(1), 53–64.

Bùi Công Quế và nnk.,1998. Một vài nét cơ bản về đặc điểm cấu trúc vỏ Trái đất vùng quần đảoTrường Sa theo các số liệu địa vật lý. Tuyển tập các công trình nghiên cứu về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên vùng quần đảo Trường Sa. Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội. Tr. 115–126.

Bùi Công Quế (chủ biên), 2001. Các đặc trưng địa vật lý và vật lý khí quyển vùng quần đảo Trường Sa. Báo cáo tổng kết đề tài. Chương trình Trường Sa - Biển Đông. Viện Địa chất và địa vật lý biển. Hà Nội.

Nguyễn Thế Tiệp (chủ biên), Nguyễn Biểu, Lê Đình Nam, Trần Xuân Lợi, 2008. Địa chất và địa vật lý vùng quần đảo Trường Sa. Chuyên khảo. Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội. 300 tr.

Nguyễn Thế Tiệp, 1998. Đặc điểm địa mạo và địa chất vùng quần đảo Trường Sa. Tuyển tập công trình nghiên cứu về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên vùng quần đảo Trường Sa. Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

Nguyễn Văn Bách và nnk., 1997. Các đá trên đảo nổi Trường Sa. Tạp chí Dầu khí, (1), 20–26.

Nguyễn Văn Bách và nnk., 1998. Khái quát một số đặc điểm địa hình, địa mạo và trầm tích ở các bãi nước nông vùng biển Trường Sa. Tạp chí Địa chất, Loạt A, số 247.

Nguyễn Ngọc, Nguyễn Hữu Cử, 1998. Về ranh giới địa tầng Pleistocen - Holocen khu vực đảo nổi Trường Sa. Tuyển tập công trình nghiên cứu về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên vùng quần đảo Trường Sa. Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

Trần Văn Hoàng, 1992. Điều kiện địa chất công trình và địa chất thủy văn đảo Trường Sa. Tuyển tập kết quả nghiên cứu khoa học 1990–1991. Trung tâm Vật lý địa cầu ứng dụng, Hà Nội.

Trần Tuấn Dũng và nnk., 2010. Hình thái cấu trúc móng trước Kainozoi khu vực quần đảo Trường Sa và trũng sâu Biển Đông. Tạp chí Dầu khí, (10), 17–23.

Downloads

Published

21-10-2019

How to Cite

Que, B. C. (2019). Institute of Marine Geology and Geophysics - 30 years for studying geology and geophysics in the marine zones of Vietnam and Eastern Sea. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 19(3B), 1–15. https://doi.org/10.15625/1859-3097/19/3B/14511

Issue

Section

Review